Skip to main content

Full text of "Svoboda-1915-143"

See other formats


Серби стратили знова 21.000 В полонених і 52 гармат Австрійські віиска поло нили претягоі падол иста ЗДО ЩтШ 

ПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЗДОБУТИХ ЗЕМЛЯХ. війна зкербією. 

БОЛГАРИ ПОЛОНИЛИ В ПРІЗРЕНЇ сірійські війсна здобули пограннчні 
17 000 СЕРБІВ І ЗДОБУЛИ 50 ста; Плевле, Боднніч і Явуба". ГАРМАТ. МІН. I, грудня. — Болгарський 
[ип-ральИИЙ штаб доносить отої віспі; 

..По короткій а завзятій боротьбі 
ііо.і гарсьні війсна здобули дня 29. падо- 
зиста місто Прізрен. Число тут поло- 
нених Сербів виносить 17.000. Число 
полонених зростає дальше. Крім того 
•«гарсьні війсна здобули $0 голевих 
іармат та гавбиць, 20.000 ирісів. 148 
самоходів І величезну спільність воєн- 
ного каїрріад*"-; ■ 

НІМЦТ ПОЛОНИЛИ ЗНОВА 4.000 
СЕРБІВ I ЗДОБУЛИ 2 ГАРМАТИ. 
На полудневим захід від Мітровіци 
німецькі війсна полонили, знова 4.000 
Сербів і здобули ,2 гаркати. 

..Ціла Сербія находять ся вже в ру- 
нах німецьких союзників". 

АРМІЯ ґ£Н. НЕВЕЦ1А ПОЛОНИЛА 
ДОТЕПЕР 67.400 СЕРБІВ І ЗДОБУЛА 
179 ГАРМАТ. 

1(1 ДЕНЬ, 2. грудна. — Мінїстер- 
і'Гніі війни докосить: 

..Армія ген. Кевеша полонила дото- 
пер 40.800 сербських жовнірів І 26.600 місти і: аідДазгні вії гиаііиці Щодо 13 
Надь н ГЛК.Л Чорни) ниа. 

Нажаїкші чорногорські чіета и отої: Цеіинє 
(СТОДИЦЯ), Подґоріца. Ніншіц. Джакова і Іпен 
(Печ). ВІЙНІ І РОСІЄ»: ї^'гЧ Сербів у війсно 

сірі нит здобули 
нових нріоїв 1 '. 

БОЛГАРИ ПОЛОНИЛИ ДОТЕПЕР 
50.000 СЕРБІВ ,1 ЗДОБУЛИ 285 
ГАРМАТ. 

ПІФІЯ, 2. грудня. — Болгарська 
«'Пскова управа оголосила урядово отос: 

..Від початку війни проти Сербії (т. 
і від 14. вересня) до здобутя Прізрену 
наші війсна полонили 50.000 Сербів І 
здобули 265 гармат. (36 ляфет (віз, на 
«кім спочиває гармата), оноло 100.000 
нрісів. 36.000 гранатів, З міліони па- 
тронів. 2.350 аміаки"»* воа|в і в 

льонокоїми. ... '* ■ ^ ' 

Для доповнена звіту аре загаііне чіедо і 
■н-в ппдояеннх Сербії яе ТЯетяр Ще вякяау Оі- 
"нв, ипзаннвях німецької) ВІШІОігі Гласніші 

СЕРБСЬКИЙ Ні 

ПОСОЛ №Ш 
і 'і КИЯ, Т. грудня. 

"її наспіли ОТОЇ 
..Сербам" 
сьний кояоуль І 
ний м а .тощо не ттопалк СЯ в П01 
'арам. Оба. опустили иГст» Прізрен 
день перед здобуте» його Болгарами 
пнаючи кіньми верхок. Правдоподібно 
їдали ся до СИутярІ (» птврічиїй Адь- 
оанП), де находить оя під ТУ нору столи- 
«" сербської Ь чорногорської держави' 

двсі»шс«ні^втс»и. здобули 
чорногорс»»! иісдо плевле. 

ПКР.ИН, І. грудня. -8 Головної 

а"ітр!йс»»а|| •' 

„Авотро* 

- -у иалореід.' 
В МІСЯЦИ ПАДОЛИСТІ ПОЛОНИЛИ 
АВСТРІЙЦІ 12.000 МОСКАЛІВ І ЗДО- 
БУЛИ 32 МАШИНОВИХ КРІОІВ. 

БЬЖЛШ- 1_врмая. ~ *&|а»Мп*» 
міністерство війни лодас до відома, що 
протягом місяця падолиста австрійсько- 
угорські війсна полонили 12.000 Мо- 
скалів, між ними 78 офіцирів. Крім того 
стратили Москалі 32 машинових крісів 

НОВА ПОГОЛОСКА ПРО ЗД0БУТЄ 
ЧЕРНОВЕЦЬ. 

ІОНДОН. І. грудня. — До МедІО- 
ляну (в Італії) надійшли вісги від ко- 
респондента в Буварештї (в Румунії), 
що російські війска на Буковині зани- 
ли наново Садагуру І Чернівці. Однак 
потверджена сеї Вісти доси нема. 

£р, ШО Про зіоїитч ЧеріНіН'-ЦЬ Ні' 
агадуа пні російський ані австрійський урядо- 
ва! звіт, ся вісті, півня 8й виглядає на правдиву 
Остянтіа тгзвграна а Петрограду не подай жад- 
них вкзкнїііілид МЙЯЛ^" 

ПРИГОТОВЛЕНЯ ПНДЕНБУРГА ДО 
НАСТУПУ НА веону,. 

ПАРИЖ, 1. грудня. — Телеграма з- 
Петрограду доносять про величезні при 
готоаланя. які роблять Німці до аесня 
ноі кампанії в Курляндії. Подиву гідна 
нія, яку Німці «лондцли на лінП Ри 
га-Дин»б»рг а будову с|тн залізниць 

іес, матеріал, потрібний до оеі бу 
дови, приходить на «Цеце вже зовсім 
готраий. На кісци аідбуваєть ся лише 
укладене. Маеть ся вражінс. що Са за- Права української мови 
на Здобутих землях. 

ПЕРЛШ.'Г. ірула. АВСТРІЙСЬНЕ ПРАВИТ'ЕЛ'ЬСТВО ЗАВОДИТЬ 
УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЯКО ВЯКЛАДОВ* В БОГАТО.ЩНОЛАХ В ДРТЕПЕ- 
РІШНИХ РОСІЙСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ: ЛК)БЛИН(ІЬКІЙ І ХвЛМСЬНій. ГО- 
ЛОВНИМ УСЛІВЄМ Є СЕ. ЩОБИ БІЛЬШІСТЬ ДІТ.ИЙ ГОВОРИЛА ПО 
УКРМНСЬНИ. 

В ШКОЛАХ, В КОТРИХ в ИНША- ВИКЛДДОВД МОВА (ПОЛЬСЬКА 
АБО НІМЕЦЬКА). ВІДБУВАСТЬ СЯ НАУКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ТОДІ. 
КОЛИ НАиМЕНЬШЕ 40 ДЇТИИ ПРИЗНАЄТЬ СЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НА- 
РОДНОСТЦ. 
ЗНИ1ДЕНЯ В ПОВІТЇ СЯНІК. І І 

Дії повітів, в зтжмооковськнк. наїзд 
шілпіїшв значні сліди знпщеня, кале- 1 

ЖИТЬ ГіЄЗИЄрЄЧНО СЯВЩЬКДТІЇ ПОВІТ, НО- 

сдідіпііі іііівіт східної Ги.здчпин на ргн 
дуднеаін заходї. Мосіуовсвкин похід 
йшов тут двома наворотвмн, раз з кін- 
цем вересня м. в-,, другий в падолисті 
Ні 14 і вам тоді повіт в деяких околи- 
цях потерпів дужі- значно, бо забрано 
худобу, понищено огорожі, арабоякно 
доми і т. д. Через зиму, коли тривали 
битви в .Іупківеькім і Дуі^іННіїЬКІк про-, 
валі, т'реходили' рая-враз * відливі енлй 
моекожіїлосо війека. які в сих права- 
їх топили ся наче сніг на легшої їм 
інші. Місцеве населене не зазвало то-і 
V більщого^ голоду, бі>. можна було ку- 
пнти обіже Г муку 

Нищене повіту чиеького еішекоіістяа в яслкоьклі клю- 
чі, але матеріал порізати само в тарта- 
ках (Шеля в Яслне.ка.х. Моравського в 
Одреховій. Бартери в Старій ясі, кя. 
Чдірторіїські'го в Вернпївцї, гр. ШзТОДНк- 
::нги а Риліьнові ), які ноаеда на сні ціль 
ужити; крамі сего треба вибудувати иа- 
іюну кругову цегіиьіію — наялїглдіе в 
-Іарптнї. В сен спосіб подешевіє буді- 
вельний матеріал може о ич.іивішу. би 
мате{тіял в натурі дістаяеть с$ в руки 
прямо, ігнищеноиу господареве, 

В деяких громадах, де населене це 
час прниііцсня (нр. Цосада заригаа- 
гьр, Черемха), буде ітавнтельст^ бт- 
Ідуваттт Ще -перед зиноні так звані двот 
якн (кати з дерева з дкмма кіч-натамп 
д% дчох рвдна і зі тятіею), які елтг- 
едя можна ітере.іюбитїі на госоодагдські 
будтгяяи: населене з нтттгтітх гтюмад 
здад^Є'-гтз|кішш тн»гтмїгценв гй еуиїд*МГ і 
селах, а,^ се титулом рЬатого чкяш^ і 1 
ітіравите.тьстяо буде платати влястите ( - 
.тедм по НЮ К від родннп. ВлкСтііів «Ід^ 
будова' ноже розпочати ся долерва в '' 
ть ммім'гіїо«отя,і:{ітрг)Ті* році, првчн» деріво треб» 

раіі і Москалі дуа» *іввято боротий 9рїб»»»'В' , зі(іІіІ — «нанше «о*» без вар- прк Р. ТПД^І-В ІЮГІДИЯС 

ся по нвпГ.ілмиіІг части в наслїдчж 1-а) 
наттгпх .стріпів слідуюче - 
даротв (хат І будиакі» то 
І) громади з руським або 
ськай .населене»: Босьво 

Дальова % Днджина 
Команьча ^іі. Ліншвсць 
■2. Мокре -Д Надоляяв 12, 0д|.ехін.а -ЄІ бавии для Аітий. 

Зі Східних Прус ведуть тепер до Оеккшца •.», Прявшії» .1, Радніший і а. і.ратіггаїтлу акшід бо еі^іи^'іяроккір Дутиакч), який арас^тятл» 
ку иаоояенто, «т а Шпат ввеяяях [Мвсвалі, алв товарів та» брав. З укра- 
лослїднім відвооотї МооИкіїв в ваю 'с Дї-тні, не могло нвлежитл обробити інгькпх інге.іігнігін в «пер в СяяоцТ: 
спатилй ФУ># (» •«» » ЗІІВКІК. о: Накемшкиоіич, яовітовк» судія Шу- 

повуха), рроеЛтт»-» ііогкіткгм часі ічілод, 'Лнеіміч, урадйик диреиції екарЛу Г«р- 
Неднку гн'льиімдїь • еТльсьного нні-е.іеня мак, Сненсіоновашиї видї.товигї учтдте.ть 
тмба ігряко годуит* а д*р)вавиж.фов>|Гйдит» і ітгяіяілвигів до Тляніка інагк. 
дів ах До слідлачах наш», В ярвгя ду< |кїр Дидиксьянй. Наша ітітв*евііія — 

Ж МИЛО рої ОТОЇ ХуДобН і КОШІН. 3 Т»- і І'О.Н ВІЮ ДУХОНСНСІ 811 — ЯК ПШІТЇ ЯК І 

кекс і ріЛічв».: ежлу-оа майже вої- кущ»- |квр«Д тм — -ааксім керя»»- Нвлюд тем- 
нії оиу«в*, ііт* аівску. З -се» трдкнаш ішй — без оікмоду і-юукд) 4- байду»- 

Повіт 
лінії над Ди ною три. головні, шляхи зе 
лізничі, нв, яних рух відбувасгь. ся зо.- 
всТк правильно. Крім сего Нікцї побу- 
дували., величезне; число 'побііїних ае- 
ЛІЗНИЧИХ шля.х.1вч--* 
Села полупили йіц 
зелгзницямн. Тесамі 
еистеку телеграфічну. 

Все те вказує, на се. що 
НТнцї ро8ПІчнуть великий Лох 
ноїк яа Петроград. .. . ■"■ .. 

ЦТСАР ФРАИЦ ЙОСгт* «7 ПП НА 
АВСТРІЙСЬКІМ ПРЕСТОЛІ. я 
Г. КР.Гі 11. 2, грудин. — 3 нагоди 67- 
яітноі річниці ті 
сара Фрадц Йосві} 
Австро-Угорщикі т 
женя І сьвяточиі ЗІ 
хід приначувано » на престол, ЦТ 
Идбули С» В ЦІЛІЇ 
еотвенні «огорлу- 
, причім весь до 
жертвк війни. 

■ -. Ріиппя і, (,ннква 2, .Щівю М, Шк,ік- 
рк 3. їарігаяка % їокаш» *ІГ 
сь«а а, Ви. мок ввликкК 4іВодя 
ва '2, Воля еукова ї, Волікія і, ї 
ИІ », Костащащ -1, Ч^гяте» І; Дубріакк 
русік» 10, їрадчасТг П)гтТр»ївід»,*-^ " йадах треба соястта тим, що .лежать 
вони на долах, хма там с побудовані 

Шпдовсько- 
ітет ра,[(. юфільсьяі товариства • ван- 
ті'', ,,Народиьі» Домт." і вік И*здВ в сеірпни м. ] 
Поляків : втТзалк чи гіринини-ло; кураторої' 
іішвсьитя, ср-'енх товариетті гисяовано о. ( 
зьнь)Иквігяи. іИвтївтантинмичв з йяока і ' 
«ев' і ''граф їдяїтуввгіоКп року уійдував а „Б, 
:р»1ндїв; ся--;его ріжу поквідо оВескяд" не -датує, Ч _Л; в'вало дйяі4з1)ніе (з тлйіікои , 
... свЛ'ко-'оького Росгатдаря" і склеігу „ 
жо«тня.с. р.'.'і.на ТсрговлІ"^ л>дви іиіігаїогь. 
авйд, спосіб від- Дхтргввля откбрила оклен (веде тепер 
війсаоВі влаети .вавнвяі бюуелшно яа- шиї на все. і Іоніт жди на посолені', у 
ряішм ЯЖ.ТІ ЯЄВК мввкго тдклк- пгкм-.ккс яшітось ецасптеля. бо иаахкю 8В 
ігояців. аокрекк з тиг тфіомад, які.шн-'ялс.е-та будччиіоть перед каки. На раяГ 
щено.і які треаа аідбудфвота, б>. нт*л- 'треба |«битп що можна і сільські іите- 
ше я» можна буде, перевести я»вгтькл*ев»я иоанпні іомріля ..Сімбодт". прк 
тимчасової нідбїдоаи; в сій сіітвві]яомочи якої кожна а часом вигкя'інтя 
оогшпен Укроїноький .Шіияментарпий ,уеяк-і рімумні і пягріотич ні однннцї а 
К.іюп ооробита . 'Відповідні заходк ' у, ііоміж самого селянства» вде*"^ сто польським або пе'реаажио польським іи»с*кккді, ">і|0дяк»»й», І М №ТП Гліткя- зіащдакжквофіхчьетіікк, під як. населонск: . ,. 
Ш І, Яцмв)»- і До івге, (Длуїе) 
НКІ, Посадо -Нвбарда- 
їоЛйид».", 

1. Посада зар- 
«1, НуНіотапеїт* .,. ні.іьхоьоці.на 
пшнсьна І '^1 -Зарипи 
6, Ідіігляскй & \. ПІ) »н;та С*.идІвсьно- 
пчльрі^): п Ооіік Ш, Бігкіксііо : $і7 р||г «ідад зглядво д з)}юіеідадт;в 
руського оас.е^оня.оп««еці)|.адз гоок», 
Яцжтд, в. 9 чдсто ііі^ия± . Ітрокадат, на,, таж сттдаїалігпіі авуІ)«ована квап*- По» буде лоск. 
СА£ядкдїакзжКі. *«.діо»ім враво. 

На справу відбхдоая »1ш»гв,юго пп- 

ніту пргтзпачггло '\Щшя0Ьі&вАь догк щепі господарі одв] 

буя' 

аглядно в ітздкадаХ з польськокі пвра, ііаівходяля. тільки з вагою опалено 518 госчодарата, в, і. 

дадівсі*о-пс^і|Зітх містах^ 47 гас» 
дарста, а редтгга ао одаок.1 ^рмдарр, 
- поодиноких, глащьх«іах — гіарм • і 
' ПОЛІТИЧИІК) П%Т 

"" « Ч»"М>А»х. 

СІИТТОДІІН'Ь!" і іжяч коікрі; тобудоквю керкуа ікг 
жинір ШРЩЙЩ Цоеппоювв; ягчі 
кашч 16. Разом в ЗО чисто вусашх іткя- іидбудокі в тін» рода. що твд, де г|кт- 
- шіда мас лісп (кр. » йлрехіїаій) і гша- шоі однак 
ви і рокади 
ітелитао 
ваою иіічогою 
Длк бтд»- 
ггнхккд яадюет» ся 
і обрібки 
п|іавя- *о-»-ІГ).- 

■ яг: прк жерта» на «ІКД Ік- 

-з^Каул* зібрано: ' 
К> <Инд аизяоленя України $24.411 
•а Даїхдді вдчкдви йрі»рлд| >'«<, НкШ> «СТУПАЙТЕ 
■ ЧЛЕНИ УКі»АТНСЬК Український Сойм 

ДНЯ ЗО і 3\. ЖОВТНЯ 1915 Р. 

. " (ЗВІТ). 

*>. * Відчитане меморіалу. - '< - 

Володимир Лотоцьний підчитує меморіал, шшй звучись: 

- »»» УКРАЇНСЬКА' СПРАВА. 

Теперішня європейська війна дала нові впадаючі а очи докази, що на- 
ціональна Ідея, хоч унрита під грубни всесьвіїним лонривалом иовітиої ци- 
вілізації І деннії цілком погребана, всегаки лишила са одною Із загальних 
Ідей людства. 

Ізза сього, коли будучий загальний мир «ає-бутн тривним, иусить при- 
нести здійснене національних Ідеалів народів цілої Европи. Зокрема треба 
подбати, щоби раз вже признати справедливість всім дотепер поневоленим 
народам. Бо яненебудь нехтоаане живого І збудженого до житя народа під- 
час будучих мирових лереслрав заеїс зерно бунту і загрозить тривалому так 
довго очікуваному I тая нонечно потрібному мнрови. 

Нема найменьшого сумніву, що українське національне питане є одною 
з найважнійших справ Европи. 

Українці числять понад 35 мілїонів голов і займають шесте місце між 
народами Европи, оскільки їх 8загалї*признають народом. 

Вони замешкують простір 850 кільометрів, а сей простір обнимає ниа- 
ше вичислені нраї Австро-Угорщини й Росії. Ми вичисляєио тут імена нож- 
дої провінції і процентове число Унраїнців. котрі там жиють: 

АВСТРО-УГОРЩИНА: ''С І І вод « ані сильно впливали на Українців а Росії. Що Росія пала гиі наміри, видко 
а сього; що п дчас російською наїзду на Галичину в першій половині Ш5. 
Ї'ЛІ- 1 ^ Ш "о М ",' това Р нства замкнено, а навіть заборонено уживане 
української мови. З тої то причини Українці з Галичини борють са не лише 
в правильній австрійській армії, але також вонн уважали за конечне аорга- 
нізуватм йолам добровольців, щоби боронити своєї свобод» проти царизму. 

Українська справа е далеиосягла не лише з політичного погляду, але 
множ з ширшого погляду на портуп людсиости. Тут ходить о істноааие 35- 
мілюнового, фізично і духово енльного народа. 

Унраїнсьмн нарід вннародовлюють з великими трудами; а прецінь ного 
можна просьвіїмтм'і провадити його до посгупу лише в його рідній мові. У- 
кражський нарід вироджуєть ся духово через невіжество, а фізично через за- 
страшаюча поширюване нужди. Селянсьний сьвітогляд не вистарчає в тепе- 
рішних часах, щоби забезпечити духове й фізичне відроджене ЗЇ-»ілїоновото 
народа. Без просипи у своїй рідній мові, без лубЛичних чи приватних, се- 
редних І висших шиїл український нарід мусить все остатись позаду своїх 
сусідів І не може бути могучим чинником у -здемократизоваию східної Евроли. 

З огляду на цілковиту недостачу національної школи число неграмотних 
на Україні прибрало нечувані розміри. У східній -Галичині, де вяінци е доволі 
украінсько-польеьних шніл, скільиість неграмотних упала до 50%. 

На російській Україні відносини в сім зглядї е застрашаючі. Ось-тавий 
е процент неграмотних в кільнох російських губерніях: і Попит, Хіркі 7Я% 
ІІ .. іііиа -ідіть їг'фщявн 
РОСІЙСЬКІ ГУВСРИІГ: Х.-рг„а ' И п 

Стан її о оо 1 1 її „ 

ВшрЛщ 'М „ 

Доні ьи обдасть ИЙ , 4 

Гродна И ., 

Мнн. * 1В „ 

З огляду на природні богатства Україна е одним з найбогатших країв 
Европи. П чорнозем дає одну третину збіжевого збору російської держави, 
а більше нїж дві четвертих збіжевого вивозу з Росії. Одна трета часть усього 
стану худоби в Росії походить з Унраїни. Україна дає 70% угля. 60",, зелї- 
за а 60"„соли з усеї продукції сих мінералів в Росії. Всї галузи промислу 
ростуть сноро і находять твердий грунт на Україні", Положене Унраїни над 
побережем Чорного моря і близкість до Середземного моря, її положене не- 
наче на порозї далекої і блнзкої Азії є дуже корисне для п політичного і еко- 
номічного розвою. Унраїнський нарід відзначаєть ся сильною фізичною будо- 
вою, а його духова вдача надасть ся до веїх здобутків культури. 

Коли би вони не мали вродженої фізичної і духової си/и, то вони давно 
вже щезли би з етнографічної мали Европи. 

Сей нолись могучий і культурний нрай. звісний в Історії під Іменем 
ниївської і галицьної держави, стратив свою независимість підчас монголь- 
ського наїзду в 13, І 14. столїтю. Наслїднои сього Українці підпали лід па- 
коване Польщі. Польська держава безвпинно використувала українську зем- 
лю, гнобила українсьний нарід, переслідувала його мову і релігію, а рівно- 
часно була заслаба, аби оборонити Україну перед Татарами. Через 500 літ 
монгольські орди безнастанно нищили цїлу українську землю, забираючи на- 
рід Сї віки татарської руїни здержали розвиток українського народа і 
позбавили його мілїонів населеня. які гинули або на поли бою або в неаоли-. 

В тих сумних часах українсьний нарід для самооборони з організував 
рід народного війсна на взір старинних нняжих дружин. Хоч сї лицарі нази- 
вали ся ..запорожсьиими нозаками", то вони не мають нїчого спільного з ни- 
нїшними російськими нозаками, Се українсьне війско підняло в 17. столїтю 
прапор свободи і. опираючись на зростаючій ейлї цїлого українського на- 
рода. приступило в 1648- році до освободженя Унраїни з польського ярма. 
Але новоутворена українська держава була загрожена з уеїх сторін: Польщею. 
Московщиною. Татарами і 1 урнами. Сей стан спонукав гетьмана Богдана 
Хмельницького в 1654. році заключній умову з Росією в містї Переяславі 
під умовою, що Україна, хоч буде у злуцї з Росією, задержить повну авто- 
номію І самоуправу, власну армію і буде мала вільну руку в заграничній по- 
літиці. Але сейчас опісля 1667. р. Росія зломила договір і відступила Поль- 
щі західну часть України, В подібний спосіб Росія нищила постепенно авто- 
номію східної части України, хоч ся автономія була запоручена договором. 
Знесено уряд гетьмана і усунено цїлу демократичну систему самоуправи, а 
в 1775. році згасла останна іскра независимости Унраїни. 

Коли по поділі Польщі в 1772 — 1795 західна часть України прийшла 
знова в посідане Росії, вона не щадила ніяких зусиль, щоби знищити Укра- 
їнців яко націю. Катерина II. завела вріпацтво і українсьний хлоп став вла- 
сностей панів, котрі, стративцн стичність з народною традицією, з часом 
змооковщились. Росія змосковщила уяраїнсьну цернов. кроваво лереслїдувала 
греко-католиків, злучених з Римом, так званих — Унїятів, котрих велине чи- 
сло було в західній Україні: оголосила їх релігію незаконною, а внінци за- 
боронила уживане української мови в церкві, шнолї і в прилюдних Інституціях. 

Мимо воїх тих переслідувань і перепон українська література і наука 
поступала вперед І поширяла ся стихійно, — підчас загального відродженя 
народного духа по францусьиій революції, — саме тоді, коли з другої сторони 
мосиовщенє України робило поступи лише між висшнми клясаии. Наслїдном 
сього цар Оленсандер II. видав 1876. ропу тиранський уиаз, яким цілковито 
заборонив видаване й уживане якогенебудь друкованого слова в українській 
мові. Той указ впав сам собою, через оголошене маніфесту в 1905. р. завдяки 
російській революції, коли то віджив' наново рух за автономією України. Ко- 
лиж одначе прийшла реакція, український рух зачали давити наново як пе- 
редтим. Лише в тій части України, яка по поділі Польщі припала Австро- 
Угорщині (східна Галичина І західна Буковина) доля Українців була ща- 
сливійша. 

По 500-лїтнім гнетТ І визиску зі сторони Польщі, признано їм певши'й 
раз людські права і вони зачали повели приходити до себе І розвивати ся. 
Одначе навіть тут вони мусїля зводити тяжку боротьбу зі своїми давними 
гнобителями, — 8 польською шляхтою, котра прийшла до сильних впливів' 
І могла дальше угнетат" унраїнський нарід давкими способами. 

Роавоеви українського народу ставила та шляхта перепони на н о ждім 
ировТ. Метода науки в публичних школах мала на собі цятко польського- ду- 
ха, а се спричиняло неграмотність, бо відсувало Українців від шкоди Не 
допущено до звломеня нТодної української фахової школи, щоби Українці не 
могли кинути оя на поле промислу І торгом?; число українських шкіл було 
мінімальне, щоб не допустити до чисельного зросту української інтеліген- 
ції. Українське селянство в Галичині зведено на нужду [ приневолено його 
або емігрувати до Америки або, їхати на варібкн до суеїдних країв. Все те роб- 
лено в тій цїли, щоби спольщнти сю частину України. ЧР 

Мимо всіх тих перепон Українці найшли під охороною австрійської фе- 
дералТстичноТ конституції можність національного розвитку І Тх політичне 
значіне постійно зростало. Се треба завдячувати тому, що російський пан- 
слявіїм почав оманними літами грозити прилучене* східної Галичини -до Ро^ 
сії з тою метою, щоб здавити національні змаганя австрійських УкваТг*- Фант, що більшість населеня є неграмотна, треба завдячувати сьому, що 
в народних школах учать лише в московській мові, чужій для дїтий. а навіть 
само читане і писане по московську чого нарід не уживає, мусить забувати 
ся в короткім часі. 

Неграмотний нарід є неспосібнин навіть до матеріяльного поступу. 
Зглядний низкий стан хліборобства на Україні треба приписати сьому, що на- 
ука господарства в рідній мові заборонена. Тесаме відносить ся також і до 
низного політичного осьзідомленя. бо українсьний хлоп не читає російської 
часописи, а українські заборонені. 

Через недостачу елементарного образованя І цілковитого незнаня пра- 
вил гігієни смертність на Україні е дуже висока і лише незвичайно великому 
процентоаи новороднів треба завдячити, що та смертність рівноважить ся. 
Річний процент смертности с слідуючий: 

Харків 2.3 % і Вмвщ, П.циа і Х.-ргоа 2 Г, % 

Катери р..<чав ., Нотнії. їй .. 

Чераапі і Пні» чк „ І 

Поділ і парцеляція хлопської поеїлостй' дійшли до сього, що наприклад 
в губернії полтавській перед 20 літами 50";, хлопської поеїлостй виносило 
4Ц акра. Продисл на Унраїнї є нерозвинений ізза російської тарифово-цло- 
вої політики. Лишаєть ся хиоа один ратунок. ато: еміграція. 62% поселенців, 
нотрі прийшли в 1910. р, з європейської до азійської Росії, походили з У- 
нраїни. — з сього збіжевого шпихлїра російської держави. На підставі отсих виводів в меморіялї. Унраїнсьний Сойм, відбутий в 
Ню Йорку дня ЗО. жовтня 1915 р. в К упер Юніон Гол. з огляду на добро у- 
країнсьиосв народа, ухвалює і проголошує перед цілим сьвітом отеє домаганє: 

ОСТАТОЧНА ЦІЛЬ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ Є СТ80РЕНЄ НЕЗАВИ- 
СИМОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, ЯКА ОБНЯЛА БИ ТЕПЕРІШНІ ЗЕМЛІ. 
ЗАМЕШКАНІ УКРАЇНЦЯМИ У СХІДНІЙ ЕВРОПІ. 

АЛЕ, РОЗУМІЮЧИ СЕ. ЩО СЯ ОСТАТОЧНА ЦІЛЬ МОЖЕ НЕ ЗДІЙ- 
СНИТИ СЯ В БЛИЗКІЙ БУДУЧНОСТИ. І З ОГЛЯДУ НА ТЕПЕРІШНІ ВІД- 
НОСИНИ. СЕРЕД ЯКИХ ВИДВИГНЕНО СПРАВИ БЕЗПОСЕРЕ ДНОГО 
.ЗНАЧІНЯ, УКРАЇНЦІ БАЖАЮТЬ: 

ЩОБИ В АВСТРО-УГОРЩИНЇ З УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ УТВОРЕ- 
НО ОКРЕМУ ПРОВІНЦІЮ НА ФЕДЕРАТИВНИХ ОСНОВАХ, В КОТРІЙ 
1 УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД МІГ БИ МАТИ САМОУПРАВУ І БЕЗ СУПРЕМА- 
ЦІЇ ПОЛЯКІВ АБО ЇХ ШЛЯХТИ МІГ БИ РОЗВЯЗАТИ САМ СВОЄ НА- 
ЦІОНАЛЬНЕ Й ЕКОНОМІЧНЕ ПИТАНЄ: 

ЩОБИ В РОСІЇ. НА ПІДСТАВІ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ДОГОВОРУ. Я- 
КИЙ ДОТЕПЕР МІСТИТЬ СЯ В КНИЗІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКОНІВ. А ЯКО- 
ГО НЕ УСУНЕНО. УКРАЇНА ДІСТАЛА АВТОНОМІЮ, 

І Кпи. 'Ці. буде), Не забувайте на датки для Укра= 
їнських Січових Стрільців! 

~ ДОСИ ЗІБРАНО $612.54 = 
83. Ког,с, М. Я. На ртжя р. ♦. Тшгкіга иші. 
Чдеидщі і>стржцгв. ІЬитМЯМ Дії» Парії (6.76; Яи< н 
Дамба «ЇЛО; Т. лфшоич «1.00; +. йиквп. Ом*. 
Ник», Петро Бабак і Іваа Ярош (Нон») по &і ., 
Рааоя ■ >Ю7. 

94. Нв йчр*. Н, Я. На ріал Пиаодаа Орал<і>., 
аа Гаарик. ааоапиа: Юрао Аупеі, В*си к Ги.. 
:ча Лргааоі, Тапасіі ї'чл» і Мяіайіч Ііякіф,,, 
«1.00; Н.сііь Бгитчук ЗО ажі.; Аиа Цими 
Гааряіко, НааоїаЯ Фравчуа і І вій Гоитарив и 
цаі.; Іаав Лтващ 20 яи. ; Васаи ]'оролаеціг,и> 

вв*. — Риоя їй V 

з». Гаїїаяім, Па. П* ружя Пкафат. Квацам 
ш: .Ті'.-і. Шатвда і Грай Корооеаька* оо «і.и- 
■■ял Лігтоагшй, ІіаіаіДи Цайоасиг.іІ і М.раіи .. 
аоьтьх. во 541 іип.: Андрій Зма>аа1, Воо.фат К. .■ 
Петро Грятои, Іааа Грягор, Васадь Г;.и: -;■ і 1 
Гроагиаі ри 2Гі ціп. — Рмом V. <» 

90. Дяоріа Сітм, Н. Дж. ІІмддідо Деива *-<ч 
ааа І 

97, Ддирм СІтв, Н. А а. ІІакоіа, Ііаща.сіаіи ■ ЗАГАЛЬНА КВОТА $612.54 КАЗКИ ПРО „БІЛОГО ЛЕБЕДІ". Ворона пірп десь дістала 
Із лебедя чи лебедих*. 
Й собі у хвіс* позатикала. — 
І повно радостн та етїхи. 

Спрізь парадус й виирикас: 
..Я не ворона, най то знаї 
Кождий на землі ВашінГюна — 
Я білки лебідь, не ворона.' 
Телер мені пара до парну 
Поменш лебеді дістатись. 
Що там н панін с на фільварну 
Мушу і панами запізнати* ь" Лебеді, взрівши нашу прати 
Бініаіь. летять ставочном виода 
Ян не зачнуть н без жалю 
Скуйсти і дерій — пралопудз 
Зробили з нашої ворони... 
І не вважали на пронлони .. Гірная до.іспьна ворони ... 
Вернулась в ліс. Жалі і сіпни. 
Присяга щира, що до грооу 
Затримає свою подобу 

і Ґ Чужого піря но вбере. 

Не помагало. По норчах 
Втікав від неї всякий птах, 
Втікало навіть і звіря 
Мов війско білого царя. 
Лгдснуоана і зголодніла 
Десь біля тина костеніла. 

З лебедя пірп не придбала. 
Ще й своє чорне посірадала 
І не попала між лебеді 
І так лишилась мов на леді. 
Лиш заспівала, любий сину. 
Остлнну пісню, — лебедину! 

Пм'їя Бсіданя Лгпно'п інлвд К«и 

РДИЯТ!.. •ірма —ті— і шпшжч ЖЕРТВІ 

НА ФОНД ВИЗВОЛЕНЯ УКРАЇНИ. 740, Брум.імн, Н. Й. На ірГПВВаї І п І»*И> 
тпід ЖвртВїМля на <Цд"М віоііи і гНритЛ " . 

•■11171111 дойро^П інва Кшгш і Т. «>]« п 
И. Клмяк. З. Ііардак і К і Я|.и»--..і.и ічтк. Мді ПОБІЛЬШЕНЕ „СВОБОДН". 

З причини, що тепер е богато матеріалу ; 
українського жиія в Дмериці і в старім враю 
завдяки тому, що число передплатників ..Свободи' 
сильно зростав, постановила Управа Друкарні 
Реданція „Свободи 1 ' видавати ..Свободу 1 ' протя- 
гом певного часу у збільшенім обемі. Переведено 
се в той спосіб, що тепер суботиїшна „Свобода' 
мас замісць 4 сторони — 6 сторін. Голоси наших 
переділ латнинів, в листах до редакції, були 
тим, щоби четвергове число нашої часописи мало 
8 сторін,, Вигалї — постійне побільшене „Сво- 
боди", а зонремв четвергового числа, ножна буде 
взяти під розвагу по Новім Році, коли число пе- 
редплаїнинів зресте.до се- міри, що фонди на се 
позволять. Тоді кожна буде подумати також і Все тй;залвніить не від нас, але від україн- 
ського загалу а Америці. Коли чйсло передплатни- 
ків нашої часописи зросте ще від Нового Року 
* 5 до 10 тисяч, то все те дасть ся перевести. 

Колії кождий з датвперішних передплатників 
„Свободи" зрозуміє, що приєднуване* нових пе- 
редплмнйгів для свові часописи ширить україн- 
ську справу і таки для себе самого робить се до- 
бре; шд^орчиняеть ся до уліпшеня Газети, то 
аЧднанв- та«ї. снількости ; нових передплатнинів 

„Свобода" телер в дуже тана, бо за 15в чисел 
нщ^рік вже з почтом кошту* всего 2 долярн на 
рік у Злучених Держаках, а 3 долярн в Канаді, 
ТОЖ кождий, Навіть І наибіднійший з Українців в 
Америці може собі позволити иа се, щоби бути 
1 «тіти ;смостІйамм передплат нами На жаль, е ще подекуди о Америці такі Унра- 
їнцї-Русини. що замісць своєї газети читають 
польські або словацькі. Роблять вони се лише з 
пустої навички, як той хробак, що ціле жнтс 
був в хронї, бо не знав, що є щось ліпшого. Але 
наші люди можуть тій біді зарадити. Се не є така 
велнна,шіука. Показати їм кілька разів „Свободу", 
нехай на очи переконають ся, чи друга Газета мо- 
же бути ліпша; чи може мати ліпші і стараннїйше 
оброблені відоиостн про війну, зі старого нраю 
І т. д. 

„Свобода" виробила собі загальне признане 
у Злучених Державах і в Канаді, що жадна- Газета 
не потрафить ЇЙ дорівняти. Навіть Поляни, ті, що 
вміють читати по українська, признають, як пи- 
шуть нам наші люди, що жадна з польських Га- 
зет не мав таких добрих і вєестороиннх вїдоно- 
стий з Галичини, Буковини І з Росії, як вас каша 
"часопис!.. І се дійсно правда, бо польські час 
писи мають ілише відірвані відомости. Се можна 
пояснити сим, що польське житс в старім краю є 
воно далеке від народного і 
народу. В Українців инакшо — 
цілий український загал- шив одним народним 
житем і тому наше народне житє близше також 
всім чужинцям н їж польське — панське. - 

І власне з тої то простої причини найсьнішній- 
ше виглядає, як ще Й Українець такий трафиті 
ся, що лакомить ся на польську газету. 

По Новім Рощ того більше не повинно бути, а 
нагомісць число передплатників української га- 
зети „Свободи" повинно ще зрости, а, се вийде 
>ише на користь нашого загалу тут на 
ській землі, а як. буде загальна користь. то 
також і для нождого Укг- 
- »- плт. і'аяон В5.Т0. -■ ІІн і(.рсія и .і > и іі 

№.ги ж,-ігт«гв!ии ця тугонг циіь і і к".| 

*ті І1Л0; Л. Гумі, И. \и 

псі 54 цпт., мпд»іім;«й Міірлгдвп Пціаді . 

'иіііітв. І. Копти!, ті Горкаї.' 1. ["«[■аіяи II. Ког . 11. Гйдєиі ?41, Бртяиин, Н. Й. На іргчпидд ) і 
ти жтзртиуігіип на Фоні мпіиіПія УкрвіИ 
Р>гтІ: Кірій Гддвпа, Літа Потппдвк і І.м 
п" «І.іЮ: Катерина ВдщгИ, Ідія Виті, 'і 
Ііогяф ІІІтпяр и.. Г." ціп.; Нахаїдо Вїдгп. ' 
МаїїДдс [[дша і Ііододидіпр Пвпаїть ви 25 
з"И І гроші надіняі лі щврої) пчляї.'*- 
а. Ппгпф Шутіер з ІІВСЄ№, И. ДЖІ 

712, Не Йорк, Н. і}. 11а і)и;с!Ріиі ) її 
тврюка на запни Маїркл 0гадгмие«вм 
руки ІІнкодая Франчт^а і Івапд 'Гавраяіа її 
вя і гирптя л і'тарів крап оте! добр'їдП Нпі. 
цк і Мафте* Стичаисікай по «.00; Дгам 
Шіт.і Марія СаМяпк, Г.асяді [Ітавпук. Іся 
Параска Ішщар. Даигро Маидрішора. Іаая 
Іваа Гавриіио і Пагоді, Городвецмпін по !їо 
Бгкатчта 10 цят.; Ь»п Луцвік 5 цвт. твя ■ Роиан Пяаааг-ьиІ, '■в- 
т-!,кпц і Фрп^рвк Од] і ті оо (1.00. — Г»>"* 

744. Еіатд, Оит, Най. Костт. Коиар жі"рт»Т1 
Фоид вазкимна карії на 

Сіма огодвшежя ■ сім числі „Свободи" іЯДНигаті ' 
■ ч. НЗ ,.Са*вояі"-*24^47..ЧЯ 

•ЗАГАЛЬНИЙ СТАН $24.473.80 Богдан Легший. 

НА ОСЇННОМУ БЛАКИТІ 

На оеїнноиу блаиитї 
ГЛриЙ шнурок журавлів: 
Нїбм тихий плач по лїтї 
Чути їх далени» спів. 
' »КрУ. НРУ- круї -Ростіть здорові 
Колосочки на ролях, 
І он квіти у доброві, 
І ви дїтн у хтл. 
„Кру, кру, кру! Нехай мннзе 
Вас неволя і біда. - 
НаЙ ^весною завитае ч. ия •ЯГОВСЮА- (ШЕКТУ) 

_жн^№І іЬте* «шві а «вк: Л^ивйау, ТЬіиИву лвй 
ЕгіЧ Ьу СТимпІап Ладові Амосіаііоп Ч ЗЗСгшсі ЇОЗЕРН 5ТЕТК£«ПС% *А«г~ . £ї*ге,. я. 9«опа-с1»і* шаВ<г МагсЬ ЗО. 1911, «І Цм. 

іЛЬсе аі Зте££І&, »й(1ег Ше Асі о* ЦРТЮ» . 
Ь Сипкі 

Й.Ц0 рег усаг 

«Б.ОО реї- б пюпіЬв 
км рег з ро дам 

^ Уг-м-г ОіУі Саавеїа апс. 
оЙ> г Іоісікп СоїшИіе»: 
р.,і) рсг уеаг 
І С >' рсг 6 шоіііЬ) 
В 6-00 рсг 3 шо пШ» ПВРЕуЩЛАТА: 

"» піл рож? |_ 

в» 8 місяці .76 

В «Іоті 7«гку СЙ7, *> К*. 
вддя 1 дртгиХ гаїв: 

аа рік £.00 
п* дів рожу І1.60 

8 в зд в * 
3« -о«ду 


зміну адркн іпт сі 5 центів- 


Ад*..: 5УОЮОА 

83 С™~1 5*гч(. Ьг~г віт. N. Л 


ЗсТ «окі-ордери 1 ч«ия трова ВЯПЯСТЯВТЯ и« «др*сг 

ЛгЛоЛл". 

При ксіик» ммнмі іікяіП Ціу-як* тії- 
За асі ОГ 

М І.ДПОІІДаї. 

| Гр, Ганулян. , . 

ЯК МОСКІЛІ ОБХОДЯТЬ Н З НАШИМИ 

людьми. 

|впи< Уіфііїшя з австрійської армії на основі поні 
Ш» У зжвлтііі Воинськіі асиїї). 

Сонце клонилось вже на' „Ськлту го- 
як ми стали постоєм у невеликій 
вилініськІй оселі Ще сйогодия рано пу- 
.ій гут московські ніііска. Тепгр вони 
вже їалмн>. Втікають, лишаючії за 
йми.! своїх раЬенВх солдатів, поки :і аму- 
іГіціст і поживою та порожні, внлюдне- 
Иі оча. І тут. де тількищо станула на- 
ша йога, нема нікого з місцевій жнте- 
■ни- 
Ми остановвлись в порожнім, хатах 
і .іадпмоі ь до сиочпнку. А;к- тут прихі 
дтггь один :. наншх полків і дсиюсит 
що и одній хаті дехвхь якийсь хорпїі 
ч\;кпк І ранеипі. снлдат. 

МбііраетЬ ся йти там 1 наш лікар, йду 

: И. Хочу ГЛЯНУТИ ЦЯ ТИХ ЛЮДПЙ. 

Приходимо н хатину. Темно, тільки 
крмь мале шкоицс кіцас місяць свої 
гріолисті струї... З кімнати уаносить 
кимось дивним сопухом. Розглядаюсь 
1іівкі.ла. Огортат: мене ляк, серце завмн- 
[>а«: і* грудях. На тапчан! в кутику, між 
.іахматами лежить труц якоїсь старшої 
ікі'Шішнп. Під печею спдпть згорблений 
підстаркуватий мужик і перелякашімп 
і'ЧНма дивнть ся напас. Сорочка на нї'м 
чорна, надерта* місцями гейби сліди 

..(шНІІ. 

— Що .. вами? — питаю. 
-- Ось, бачите, гину, тай нема кому 

іі"ратл-ватп. Збили иене нозани до нро 
ви тай оставили. Гинь, пропадай тут бе: 
ітгшунку. Суд Божий, конець сьвіга 

ІИІИЙШОВ... 

— Л се хто г 1 — іінтаю, показуючи 
в кїт. . . • ',;> 

— Моя жінка, лежить від в*ера ще. 
а сина, танож побитого, забрали я 
сьні санітарі на віз тай повезли... 

— Як же се було з вамл, за що вас 
ііили козаїш? 

— За що? Або вони перший раз би- 
ні ' У нас .все бють. А тепер^.. — тут 
урвав, Ага, коли се було?... 

Якраз V неділеньку. Ціле село ЗІЙ- 
нмось під церквою, попа нема, давшй- 
ии вже виїхав, бо, каже, боїгь ся Ав- 
ігтрійоїй. Тож ми Й самі молимось. Аж 
гут приїздить на конях кількох козаків. 
Кажуть, що мусимо виступати з села і 
ги таки зараз. І вочером, під ніч стали 
виганяти лтодий. Я думаю, не щйду. 
Гтііра. псь вже нсбіжевлїка, говорить: 
і»- йди нікуди, таж завтра маєш просо 
мчлотити, а я з хлопцем іідвду в поле 
П 'чку забрати. Хто хоче, най висту- 
" ии не будемо. А тут вфв бігають 
шн по хатах, віігаїнпоть лтодйн. На 
інцвіре заїхало двох козаків, тай 
к(''"'ать: „МїжІк вон!" ' : " 

И кажу: Та на яку нтаду будемо вн- 
'•'У'іати? — Не говори нічого кри- 

козак, — ти дурний мужику 
.".'"йдуть австрійські солдати, будуть у- 
1 різпть, колоть! — Я не боюсь, КВг 
: ; < пк прийде осданна ..година, тр п»; 
на своїй землї. Тут родпв ся, тут і 
" 1 ' пі не стдапшо, а з вами- таки не 
1:11 : Тай пишла-ж тодї в танець на- 
Били явне Г иою жінку, 1 сина 
усїх нас бйли. Стара повалилась 
"а землю, козак до неї з ноже*, покер- 
ваа нв її тав, и*о вже й не пІДнеолаоь Із 
«плі. Я таК ож ледвн живий стою під 
"■"тим і молю: , г Лющ~ та що я вім за- 
пчктін ?" А вони вже не били тільки взя- 
л " хлопця. — сїміГайіШтї. ^ йбіїу," — 
тай поїхала. А я зі старою 'остав ся.- би. ' " 1 ■ ■■. \Х 

Доволік ся до хатв. і поклав є* не- тан- 
а вона так» в ночп померл», & я 
л тут 1 молю Госнода милосерного, 
" сьвіта забрав. А Б в Л * російський а^ГвЛввнс^, Поішк. Н вели 
чезнин револьвером в ]>уках. Так сидіі 
" з ^вволБтЛром ротовті до стріїу на 
гт Влодка через цілу дорогу до їер- 
лі»іолЯ. Ота Черкеси узброілй ся йа&- 
ля*и- то яняджалаМи, %. набиті крісі 
лперлн собі на Коліна: 1 

Міщани обстувили авпшобілв* до 
врола і цнмво та о о^трахої^ а де- 
котрі понуро дввнлМ с\і 
пильнують . УкраГ подали йому 
і мужикови теплу страву. . • " 

Хороші) у члс людн — каже сол- 
дат, — а нам говорили, що у. вас таке 
лихо, що й подумать страшно... А хлїб 
який у вас хороший, о які афіцирн! А 
нам казали: В ■Австрії -хліба нема, 
лод там великий дуже. Ех, колпб таК 
знали мої товариші.' що пас обманює 
наше начальство, давно кшгули-б .,ру- 
той здались би. Якого чорта буде- 
мо воювать!?... 

Прийшов до себе І мужик, коли НО' 
кріпив ся теплою стравою. Перехрестив 
я три рази і каже: Спасибі вам. нано- 
іе, що нагодували мене. Дай вам, Бо- 
жо... Ви люди, ЇЙ Богу, хороші... 

Старий бажав ще побалакати, та 
нас не було часу. Робота з кватирами, 
вечерою, бож ЦІЛИЙ день ми були в до- 
розі'. 

Пізною ночию ми поклались спати, 
а о 9-тІй раненько, як звичайно, були 
вже на ногах. - ■ ■ 

На еілвськім цвинтарі сьвіжа моги- 
ла. Поховали там унраїнсьну селянву 
ідо згинула від нозацьних побоїв. її чо- 
ловік байдужно стояв над могилою. Він 
закаменів в тім болю і страху, якпі 
ИрНЙШЛОСЬ йому пережити в часі відво 
роту Москалів. 

Кинули ми грудку землі на могилу 
тої жінки, жертви МОСКОВСЬКОЇ сої 
— тай ідемо в село. Йде з нами 
жим.. Кажу Йому: Ходи до нас, будеш з 
нами жити, бож в селі сам не останеш 
ся. 

— Ційду, пІйду, лиш позвольте ме 
ні подивитись ще на гречку. Може що 
остало, то заберу в хату. 

Пійшов і я а ним в поле родивитнсь 
на гречку, але там нічого не було. І 
забрали Москалі зі. собою. 

Мужик найбільше за се погодував 
на Москалів і цілий день говорив про 
ту забрану греШу. АГ Влодко бачучн,. одо лої'ллдл 

з'оССГ^ГІЖЄНІ ЯК МЇМ, Л» ;Й0ГЬ бІЛІЦ, 

с&шпсьвім дици; робив " : 
трівдмфатора, якому все, 1 
див і співчутті слава ' 

«ВТЯ; . £ 

На руночинкая. Черкеси просьб ока 
не спускали з кождого їдку і з кдждогв 
пог.іяду попавшого Стрільця.. Навіть, 
як один ставав до млліггви і звертав сі 
лицем до сходу сонця та говорив не- 
зрозумілі слова, то Другий, пильно сто- 
рожив. 

Гв. X, І9І5. 

Ростислав ЗакликсьКий, Українські Сїчові Стрільці. 

. „ВИМОГО" зловили. 

(ВІД ВЛАСНОГО ВОЄННОГО КОРЕСПОНДЕНТА). 
(Право парадрун) аасійрігас собі впав). 

— Мене зловили Москалі через зра 
ду одного зайтилого Поляка, Мазура 
коло міста Товстого, на Поділю, і ве- 
зли до Тернополя. В Товстім захопила 
нас ніч і ми мусїли переночувати' — 
розпочав Влодко сьогоднішнє опові- 
дане про свої пригоди в Галичині в тім 
чиєї, як ще вона була залито москов- 
ськими війсками. 

По невеличкім місті блискавкою ро- 
зійшла ся вістка — і серед російського 
війска і серед українських міщан. — 
що зловили „важного" „Австрійця". 

Коло Влодкової казні поставили 
сильну варту. Але се було безнотрібне. 
бо $лодко був таК дуже змучений, що 
сейчас засігув та пе міг через те ско- 
ристотй з вигідної 'нагоди і втечи від 
Москалїв. . ^ . 

В но'Ш розбудив Його якийсь крик 
і гамір. Дивить ся, прийшов ресійськпй 
офіцир поднвитн ся, чи вартові 
сплять. 

А вони якраз спали. 
Як Влодко отворнв очи, то офіцир 
пии наговм сплячих і кричав: 

— Ш Сибір нійдете, як вам втече 
арештований! Так пильнуєте його?! Та 
же. то важний простутшн*! Я-ж вам ка- 
зав! Він утїК'В Станік.тавовї-зтгід- офі-: 
цирської варти! Що ви собі гадаєте?! 
Я вас научу спати!! 

І все бив їх ''Натнем. 1 '" - "" 
Як тільки трохи нтяпшло ся, „вал 
нив" сейчас знова заснуй; 

Рано заїхав перед тюрму товаро^^ 
ний автомобіль і; мигнув богато' ціка- 
вих зпосеред цивільного населеия. 1 

Влодйа в селянській одежн, у ко- 
жусї, вивели з тюрми два незвичайно 
рослі Черкеси, магомеданн, що слу- 
жать у російській армії. Здавало ся. що 
в двоє Його переростають. Всі' розсту- 
ішли ся і нехотячи зробили* ішталір*. 1 
На автомобілю Майже вкрили увяа- 
неііоґо грубим коцом. Той коц приеїв з 
одного боку один Черкес, а з дЬугого 
боку другий. Просто гоаї було рушити 
ся. На еиджеис паїціоти викарабкав ся 
ЇЙ"" БОРОНІМ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ. 

З краю надходить богото"ливтів | 
яких доносять,, що сього або того на- 
шого чоловіка забрали Москалі неирав- 
но зі собою. На добру , гадку впав п, 
Дмитро Каиітула, котрий яко амери- 
канський горожанин вислав до аме'йй» 
канського амбасадора в Петербурзі' йлі- 
дуюче.диеьмо в обороні свого брита 

„Екецелєнціс! Яко американський 
горожаипи осьмі.тяю СЯ віднести ся до 
Вас в слідуючій справі: Відколи роз- 
почала ся європейська війна, н був і 
сталій неренисцї зі своїм 35-лїтішм 
братом Іваном Капітулою, який мешкав 
в Сьвяткопій великій, повіт Ясло, 
лнЧіша. Тому, що він був окалїчіліш на 
праву руку, зовсім не належав до ав- 
стрійської армії. Від місяця ■ грудня я 
не. мав ніякої вістки від него, а на мої 
запити я довідав ся, що мого: брата 
йняли Москалі до неволі; опісля завезли 
до Жмигорода ПіІ?алнчинї, а опісля ВН> 
везли дальше і я його ие можу знайти 
„Тому проиіу Вас, Екецелєнціс, по 
робіть ласкаво відповідні кроки і^знаїї- 
дїть місце побуту мого брата. ЦобІ) я 
міг і№.реннЄув.'ітноь з ■бЬм 'і в потребі 
йому помогти. Я думаю, що мого бра- 
та уважали зо ворога Росії, а се стало 
СЯ з причини Інтриг" його особистих во- 
рогів. Я однак певний, що віц не. стояв 
но стороні жадної держави у'війнї, 

„Надію ся. що Вйу Ексцелєнців, змо- 
жете помогти мені в ;сїй справі', :за ч ВДа 
вже з гори сердечно Вам дякую. З глу 
бОКИМ новажансм, Дмитро Капітула". 

Так повніші зробити всі Укроїти, 
американські горожани в обороні своїх 
рідних або знакомих. Тоді американ- 
ський уряд довідаеть ся також про ТІ 
муки, які наш нарід перетерпів за ча- 
сів московського наїзду. Для приміру 
подаємо се письмо по анґлїйськп: 

Мсдаоо, Ра., ОсЮЬег 23ш, Іаів. 
Ті) НІз ЕхссМепсу, 
ТІїе'АшЬйіааавг . : ")• 

Ког Ніс *і'пїіп(і Нілір.ч оГ Ашсгіеи, 
РеІгортаїІ, Киміа. 

ЕхсеЦапеу 

ап Атегїеаі) сіїіісп І іаке іЬс ІіЬегіу 

Іо арріу іо.уоир Вхссіївпсу Тог кіай іпіег- 
урпіІоіі Іп ІЬе ГоІІо^іпв Лат№,І Віпсе Піп 
Еагореад йітадіе зіагіеіі І іп сопвіяпі 
сОггсяроіиіепсе \уііп ту ЬгоЧЬег а сеПаіп 
каїї КаріШІа. 35 уеаг» (ЛІ, *Ьр резіаіпв «І 
3« іа1ко\\ а йіеіка. Півігісі оГ ІМо, (їаіісіа 
апи »Ьо оч/'тя оГ ЬЦ Ьвідд огірріеі ов Ьіз 
аШ апгі, іАга^поі іп (пе зеїгісе оГ №Є Ама- 
иіал агту. Зіпсе- Іазі ХУесстфкт, Ьоиеуег, 
І рої їіеаг Ґгот Іііт, анД тіроп іпции-Іпв 
Г \уаз . ІпТогДІЇнІ Йіаі ту йго№ег ХГ4в Шег 
ргізоїіСг 6у ІЬо Кизяіаіій аі 8«-іаІко^4 ^ іеі 
кл апД ІаЧе'г Ьгоцвпі ю Хтір-оЙ, аіво Іп Са- 
ІісІа, аз-чзосії ргівопег апй Іакеп \уау. чуГ^егв 
І соиН пої Йой оаі, 

Г ІгіегеГоге Ьс£ уриг Ехсеїіепсу іо 1«І(в 
Пів овсеязагу віора ап<1 Япй оііі Іпе ?гп(1ге- 
аЬоиІв гіГ ту ЬгоНіег, яоЧЬаІ І №ву Ье аЬЇе 
Іо соттипісаіе Ьіт .апй ії пеійвяагу 
Ьеір ЬІт. І ипіегайпв ІЬаі ту ЬгоіЛвг #а4 
оЬагяей оГ Ьів ЬеННІ »п-еадту їо *ЬісЬ сЬагве \у*8 ЬгоІївЬІ аваіпзі Нпі Гог ЬІв опепим. аз І а. 

і шх ьь ага по» ьіааа «іі 

М ої *»Г. 1: 4-ї *-' ■ 

*Ь*І уваг ЕхйИвпоу *НІ Ье нЬІг 
іе іп іЯїв твМеґ'Гог *ЬкЬ І Ьв| іл 
апів іп айуалсе, Ггепиїп'--'і,. .; 
. Тонга уегу гезрміГОПу' 

.6. Карний. ПОЗІР! ПІЇСБХРҐ І ОКЄИІИЦЙ! . 
ЗавІїпмлят, що апеїіанв в сп]іяв1 иітобурсько- 
гв окружяого аіча відбуде» ся в в^діао, дня 5. 
гйдня ™і- 5-і" йЬпйіуДвя • гай під ч. 
537 Каьсон Стр С. С. Прошу,- Мов мі бтвіпі йб- 
Ш сойм-ові і штебурсьмі 1 * оіруга явідясь нв, 
сі* зіШвяю, п ніояі щоби всі товярвства і ■Ряррі|ожививививш НМВВЛШЕ ШІЛШІ вшзнккн Накладом УкраінсьиоІ Народної гС «» Театрі, під ч. 
такі відзнаки для амерякаяЛьип „і І $ Ш 7 краінцій на 
європейської щШ: 
«•мтш, и« і дйсвосп відмм* • вй«м;вв« і 

ві-'їстаанеті с« »И: 

Пе счиіпі « герб гмйсдві Тцміа (аеіоМ 
їм яв сиіим воп), а в* *ое*і щ арапові: вле- 
ржшсіпії т» твр«ісіиІ (їмо* % ЩЩУі ш 
вгори в ПраЬкьса вапвсь: Жаріааи віімі 1915, 9 

Відлтка орнввач&яа ди ішеві на гру- 
дні ш кождого Уіраіндя І ЕЄЖД0І їкрвіви 
ї З^яні Державах 

Одна жідавага жошттв 26 Ж , а голн ор- ґавіваціа або ісмітет іамовіля більшу 
кість, то пап» ва іожду штук} пвп З Ц. 
(на рокрвтв коштів і иервсяия) ; кояингроз- - 
продасть відзнаки по 25 цнт., то мас решту 
вислати До У. Н. Ради на Фонд вкзвомня 

йоїівіиь--; 

Зали йлїїїн І переПЖСКу пнси лати ва влресу : 
^ККАIN1АN NАТ10NА^ СО^NС^^, 

аз с.апа з. ^ І ; *ммм. т ««вв 

її 5388 «ГЯ^г.7г«-« 

І стараст* ГГІҐ& ПВВМС- 

Парків, дівчат* « І „рочі. (Вяатуввс 40 ,М), 

ЯЯно-тчвтмк. ПОЗІР! ПОЗІР! 
УКРАЇНЦІ З СТ. ЛУІС, МО. 
І ОКОЛИЦЇ! 

В НЕДІЛЮ, 12-го ГРУДНЯ 1915 

С,стр., аматора 

Предсталі.' нг 

„свшіїнігоншівог 

дієві ОСОБИ: 

Прикіл Шкурат і. І. НннВтІв- 

Одвркв. іог» мівка а-на А. Сумма 

Уляв, їх и-нв А. Ябчікяш 

Олексі», нрепан, «неоімнн Уіянк л. Ст. Макара 

Паїяо КандзюВа. смянии а, В. Гаїаіда 

Стецкко. мого єни, конах Уляня п. М. ЛеОидь 

Скораїк Саддвт і. . .... . і. В. БІдня 

«•«яявя я. М., Гаїавад 

Ро*Іс«р: «. 1. ХОМА. 
ВСТУП ВІД 0С0БИ15 ЦНТ. 
ПОЧАТОК ГОД. 6. 8ЕЧЕР0Н. 
іаян се яродсіаіннс перши- раї даісь а сї* око 
о Комітет усірдяо їяпровггї РоаяицТв до к» імВ. 
ОІлшої учястт г* -І ,, Щ: ПОЗІР! УНРАЖЦТ З ЄКРЕПТ0Н, І 
Г ОКІГЛИЦТ! ПОЗІР! і 

В НМІДЮ, 2-ГО ГРУДНІ» .Ції р. 

314 ЛІнден велике іоіооі- 
Й« енр.пці Іуд. ґрат. І. Е. К.м..№ 

Початок о годаиГ 7-І» вечероя. 

ЦІНИ МІСЦЬ .рісм^ ■ £»рт.р. оо 75 І К ц-т. ГШ- 
Р.д.иці а С.М.ТІИ Г..М.І0' В. *ИИ. *ШШ М і«- І .... В. .ум іШ«|МЛІст. М. Прийдіть 
е. ....ста.*м, ... і Амр..? а.Ь (>._.. 

КОМІТЕТ. ПОЗІР! ПОЗІР! УНРАТНЦІ 
ПЕСЕК І ОКОЛИЦІ! 

ВЕЛИКЕ ВСЕНаРОІЖ 

гїтт"о^?г иі " г " дн " 

Нади Вя хояото 
УмріїНСк-ИЯ. Сонм * 
трІоннК чя яТ. приїдіть *сї 
но на поаа*!Г<т*. На ()чу 
пвмнісцеїі оасіднняя. 

на 
в ЩЕ ПОРД ЗАМОВЛЯТИ 

Нове видвне иіститг; КОЛЯДИ І ЩЕДРІВКИ 
на Різдво Христове і Богоявленє з зодатіон ' 
сень сгіксткні, кйсБрсскнх І инших іііееві. іі'р-' 
ковннх. — - Ціна 20 центів,., -о млсі. 

Пишіть ва адрсіу: Гіч . ц'.;:, ' ' і:і|И 

. „5 V О В О О А" 
ВЗ -Статі 8(г«т, }ет$еу СНвя.ШФ- 
По)к»«. Пеір.'і импя»,,. 
Трн»а« ся ще 'з! ІВД, ■ 
ЧИ «є іидиш; іЯіійааїцг ' 

Не чекаєш, ттіккеш 
Пготиии снігам... 
Гд>« ти» ИШциа 
З нпТми аійскаии?!... 
Іку«и« и (ВИ а|»ек» .. . 

1 гості де Якміи? гг '~- '.; . - ' О»-, піищоа би в 
ГдТ.гостювагн, 
'.. Д« Ии повіку гоау, 
Ти «а-». , щипати... 
Ге*. Карпати унраідині, 
Вмв вас не вадити! 
Щ<е еіЧко свої дав а. 
Щоби ва< діаати:... ' 

Дає гоні... І«р«и «Вік. 
СнорістьприсгИшигн. 
Ща« гиоікии до Янквік 
: Чаеои не спізнктк... -г. ОН9ДЦП0:- 

' М'ЯМС.' 
,,и!И««,й!«' 
• '-,»< ■ 

ао>- '■ ••-. -•-{ чг Український Народний Союз 

найпевнїйша Організація. 
ьний Народний Сою* се одинока українська народна орґанїза- 
зідав законним вимогам, всіх стейтів Злучених Держав І Канади. 
_..ЛИШІ Народний Союз се одинока українська народва орґавіва- 
ція, котра прнннла справедливу систему плачена членами* вкладок після ліг. 

Український Народний Союз се одинока українська народна організа- 
ція, яка дав певну запоруку, що зможе, сповнити Щ свої аобевязаия зпядом 
своїх членів. 

УираТисьшнй Народний Союз се одинока украшська народна орґанїайг 
'ція, котра стараеть ся також о моральне і просьвітне піднейенв своїх- членів. 

ЦГлию Українського Народного Союз» е зедиянти в одйу гроадду воїх 
Українців, мешкаючих в Америцї, бев огляду на- їх політичні чи партійні; пе- 
реконана' або релігійні почуваая, нести матвріяльн^ поміч членам І Іх роди-, 
вам на случай смерти, каліцтва або неввлїчимої сдабости члена, щирити серед 
своїх членів і їх дїтий йросьвіту і науку через видаване часописи, просьвітннх 
кнвжок і дїточої ґазетки. 

Членом Українського Народного Союза може стати коядий Українець; 
мущина у віці до 50 року жнтя, асеншнна до 40 року жита. 

Вступне до У. Н. Союза без огляду па клясу обезпеченя і вік виносить 
$2.00. В тій сумі містить ся вже палежитість за грамоту, відзнаку, книжочку 
І статут 

На підставі ухвали річного заеїданя Головного Уряду У. Н. Союза від 
1-го паднлета 1915 р., до 31-го січня 1916 р., У. Н. Союз приннмае нових 
членів за половину вступного — як сказано в оголошеню „Рідка нагода". 

ГОЛОВНІ КОРИСТИ для чле »^укратнського НАРОДНОГО СОЮЗА 

і-їїа случай смерти плеір родина поме] 
запомогу і то в цїлости в та|іЙ сумі, на лку 

В Українськім Народнім Союзї в отеих 6 кляс обезпеченя: . 

Кляса А па $ 250.00 І Клясь.С на $1000-00 § 

Кляса АА на $ 500.00 Клас* ВВ-ва $1500.00 ^ 

Кляса В нач $ 750.00 [ Кляса СС на 1 "...'.: $2000.00 

Мущппа може належати до кождої довільної класи обезпеченя т. Є. від 
$250.00 до $2000.00, а женшина лише до обох перших кляс т. в. від $250.00 
до $500.00. 

Кождий член платить через ціле житє що місяця сталу випадку, відпо- 
відно до нляси обезпеченя і після віну, в котрім приступив до У. Н. Союза. 

На случай каліцтва або пеішлїчнмої слабосги член отримає запомогу 
з фонду убогих без ріжшщї на його клясу обезпеченя після прннятої скалї, 
котра слідує: За утрату ока $100.00 

За утрату руки $200,00 

За утрату нога $200.00 

Коядий неп іістав часопись „Свободу" 
Кояцяй чши Укр. Пар. Союіа, кушвна ч За невплїч; слабість річно по $100.00 
За мсніпі каліцтва почавша від $ 25.00 три рйзіг в тиждень і ирвеьвітві відавя. ■ 
і жеищниа, мав іціаво записати свою дитнну до 
Укр. Пар. Сонт і платити за пих до „Народного Фонду'* по 2з пнт. місячно, аа що отримав дї- 
точу Газетку „Цьвітсу", а на випадок «тертя дитини, родічі втримають посмертну мпомог? по 
своїй дитині в сумі $200.00 на покрите коштів лічена і похорону дитини. Зі сего повинні корястап 
наші Чіпни і записувати свої діти до У. II. Союза. Для них подвІігн& користь: за 25"цнт, місячної 
вкладки обезенчують свою дитину на $200.00 посмертної запомоги, а крім сего дістають ддж дїтий 
поучаючу Газетку. ■ ■ - 

Український Народний Союз виплатив за 21 літ свого іетновані т. е. по день ЗО. вересня 
1915 р., $1.300.867.59 посмертного і запомог своїм членам. Ц однім 1 І*1 4 році Український Ка- 
рний Союз вннлатнв посмертного по помершнх чікнах-на суму $178.400.00 (ото еїмдесять: 
віеМ^гиса чотириста доаврів). ; В тім самім році виплачено членам Українського Народного Со- 
юза за каліцтва і певилічнмі елаОостн запомоги на суму $7.000 (сім тисяч шїстьсвт доларів). 
В тімсамім році виплачено родичам по иомершнх дітях Ч4ваів $4.850 (чотири тисячі вісім, сто 
нятьдесять долярів). а повнешого можете переконати ся, що У. Н. Союз осушив неодну елезу не- 
щаеливні вдів і сиріт, калік і хорих, даючи їм матеріальну поміч в найпрнкрійшит івипх їх 
зїнтя на чужині в Америці. -.' 

ВІД 1-го січня 1915 р., то «начать за послїдннх 9 місяців, Укр. Пар. Союз виплатив по- 
смертних запомог в фонду посмертного по помершні членах на суму $53.1 18, Зі. За тонсам час 
виплачено запомоги а федіу убогих за каліцтва і невичимі слабости членам Укр. Цар. Союза 
на суму $4,890.00. Тут треба пригадати, що члени, які взяли запомогу з фонду убогих в 
р. 1915, свого посмертного не нарушнли. їх посмертне як було, так і тепер а ціле; воно пе вмень- 
шило ся через побреде запомоги. Члени, які взяли запомогу з фонду убогих, мають повне право 
до свого посмертного. Над сим варто подумати і застановити ся, чи в се чесні люди, котрі горлали; 
на кї ааетакки, що Укр. Вар. Союз не дав, запомог своїм членам за їх жнтя на випадок каліц- 
тва або .вевнлічвлої елабости. Висше ваведеаі числа самі за себе говорять. 

, За діті ?ір. Нар. Союз в часі вісім щ'сяАї'в т. е. від часу уведсвя в житв нової реформі по 
день 31-го сорішя с. р. виплатив родичам полмертне по їх ігоінршит дггяі на слцу $1 600 00 
Що тепер скажуть ті панове, котрі ірнчалн, ще Укр. Цар. Союз не виплачуй посмертного по по- 
мерши дітях? ' ' - - « , .., 

• Крім повясшіх запомог Ужр. Нар. Союз виплатив доеить поважву суму ва просьвітні цїлп 
як: па стипендії, просьвітні видавництва, мяжки, жертви і т. п. 

1 МАЄТОК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА. V 

1915р. У.! наегок в тімсамім Союз числив 6.008 членів, а лласппй 
95.44. БІЛЯНС 

з днем 80-го вересня 1915 р. Готівка 

Моргечі 

Реальність Стан чинний: 

135.496.00 

47.175.00 19.500.00 
25.250.00 
49.5І5.00 ь 276.936.00 Стан довжини: ; 

Фонд посмертний 48.009.27 

„ резервоввй 110.830.07 

„ адмітстраційняй 42.948.47 

„ убогих 8.909.03 

„ ' Народний ..^ 8.598.60 

„ Сирітський .., 57.640.56 276.936.00 Треба згадати, що Укр. Нар. Союз, перевівши, реформу, законної і спра- 
ведливо? системи, буде з вождем часом зростати в снжу. Його будучнйзть законно 
і фінансово обезпечена. ." 

Чиж на варта належати до У. Н. Союаа? Тож хто дотепер не вав спосіб- 
носій стати членои У. Н. Союза, нехай стараеть ся вступити До У. Н Союза 
але нині. Не відкладайте до ааатра, — бо нїхтоле ан»е; ч« завтра. - ' 
Закладайте попі відділи Укр. Нар. Союза в-твхйсгґевостах, де ще нема 
.ГлЬ нашої огя'ашзації. , - 
- Ті. що вже належать до У. П. Союза, приєднуйте нових членів до У краї п- 
Народного Союза. , . 

Записуйте свої діти до Українського Народнаг^Овоав, V , 
г ІКоли хтовже в членом У. Н. Союза, кас старатл ся, щоби: кожда особа 
в йою фамілИ належала до У. Н. Союза, щоби його краяни, знакові і првятолї 
^належали до У. И Союза. 

По всі івфори 
*КзвцелярЙ У. Н. Сої Н. Союза сойчас нашшгіті до Головної 

МЖАИ КАТЮИДІ А^ОСІАТІОН, Вох 76, ^вгзеу Сііу, N. І С Є О В Д « Протокол 

з вічного заеїданя головного уряду Укр 
Нар. Союза, відбувшого ея в днях 5—7. 
жовтня 1915 а вісті Джерзн СІти, Н. Дж. 
• доні У. Н. Союза, 83 Ґренд Сто. 

(Конець). 

На поставлене і поперте внесене у- 
хвалень:продов»гвта"васІдане тав дов- 
го, доки всі справи не зіставуть пола- Мнх. Угарчатц.яко директор .Славян- 
ського Іміграціияого Товариства в Нк> 
Норку з раюни Т. Н. Союза, предло- 
жив прдаутнвм звіт з дїяльносіи сего 
товариства, за час під 1. пьвіттш .1914 
р. до ЗО. вересвя 1915 в. По довшій 
на гм*тавлене С. Ядлонським 
. поперте В. Гршшсом і други- 
ми, ухвалено сей звіт опублікувати в 
протоколі з річного заеїданя головно- 
го уряду У . Н. Союза. Сей звіт звучить 
-я слідує: 

ТНЕ ЕІСНТН АГОПМІ, КЕРОВТ ОР 
ЗЬАУОМС ЇММ1С.ВАКТ ЙОСІЕТУ. 
(АргіІ 1, 1914 Ю МагсЕї 31, 191В) 
її ів Ьагйіу песеввагу Іо івенііо» ІІіе Гасі 
Шаі іЬе уваг іиві разі Ьаз Ьееті а гаїпег 
сгіїісаі опе Гог оиг погк, \уЬі!е оп Іїіе оіііег 
Ьаті і! цоиій Ье <цні<' п-ку Іо таке апу 
ргс(1ісІіол» а& Іо шпаї іЬе сотіпв уеаг Ьаа 
іп зіогв Гог из. її «ІІІ Ье а таїїег Гог (Ье 
соїшііегаїіоп оГ Ііііз тееііпк апй оГ оиг 
Воагй оГ Вітссіогз Іо сіеісгтіпе ч-ЬаІ оиг 
соигв*''8ЬоиІЕІ 1>е іп газе ргезепі сопсііііопя 
йо поі сЬап^о вооп. 1 Тгіе ^і?ІаіЬ>(1 ассоипі оГ 
оцг уг~огк ігУІІІ и1ют,\- Ьо\\ г ІЬе \уаг іп Бигорс 
іКиз Гаг аіТесІєїІ из. НІ^ІіІ Ь-чт, (іои- 
єусг, іі аііоиііі Ье -і >.!-■<! іЬаі, ішіміїїїзіаті- 
ІГ)В іЬе ргасіісаііу соїпріеір з1лр|>асс оГ оиг, 
атїііргаїіоп. Йісге їй яіііі спгійііісгльїе лупгк 
ІеГІ 1 Гог ап огваїіішііогі Ііко оіігв ! . : ТЬіз 
сіаііп нііі Ье Ьогпе оиі Ьу сіаіа ^ІіісЬ \\ПІ 
Ье ргсзепііу зиЬтІІІеіІ Ю уои. ТІїс ГіпапсІаІ 
герогі *ЦІ зЬо\у іЬаІ ІІіе гаІяіи^ оГ пюпеу 
Гог оиг \\огк вішиїсі гесеіуе зресіаі иііепііоп 
оГ аІІ оиг ГгІепгіз. 

ї. ЛІ ЕШ8 І5ЬАт Т)іе питЬог оГ 
(Іеїліиес] іттівгапіз Іо ніюш ииг герп'яспі- 
аііуеа Ііа(І оррогіииііу Іо гел(Іег яптс ясгуісі' 
ти Ш70 (1213 са.че>) ам сотрагеч) іо 4210 
(сазез 3068) гсрогіео! Іазі уваг. ОГ Іпезе 
1670 ішші^гаїїі» аІІ ехсері 53 аггіуе<] Кеге 
ЬеГоге ЙерІеіпЬі'Г 1 , 1 91 4. То ауоїд апу 
тізиііілі'гзілпдіп^їч іі Ье ргоЬаЬІу іатіі 

Іо іШс гІ£ІИ Ьсіх> Иіаі ІІііз питЬсг (іиеа Ьу 
іш шеалз ооуєг аІІ Кш іішмі^і^пь <|і)1аілс<1 
аі Е)1із [вкосі, Дші оиіу фоае \\і»і пістсії 
їоіііе амйіниіісе, Гл:о!П оиг йосіеіу. ТЬ^ 
\уЬоіє ііит1)е> пГсІеІаІііей іитііргаАи \уоиЬ1 
Ье шану Ііте» ^геаіег. 

А і-і о ті і і 1 1 „- Іо паїіопаїііу іЬезе Іштіртаїїіз ВоЬ 

ВиЕ^ігіап» 
СіЧіаІІаіІЗ. ■ 

и&иаіі|ап9 

Ииіііспіипа. 
8егЬз. : ' 1 
іЯоУакв-- ■ 
Шоуепез 
ОіЬегз 

Т1і« Роісй аяф.Дузвіалв ііцу 
ітгаі^гапі яоеіеііея »НЬ гергеї 
Еіііз Ьіаис). ВеяЇ0=ея ІІіаІ, ІЬеі 
Виїрагіап ?пІкзІопаг(ся уегу геаіоияіу Іоок 
іп(г аГісг іЬе іпіегсаіз оГ ІІіеіг реоріс. ТЬеге- 
Гоге, ая сан Ье вееп Ггош аЬоуе іі^игез, «ге 
Ііауе уегу гагеїу ЯЛ <>р(юііипі1у Іп Ьеір іш- 
тівгапі» Ік'іопвіпе Іо Иіеяе ІІігсе лаііоп- 
аііііея. 

ОГ Іле 1670 іттівгаїия (Іои.іпеїі аі ЕНіз 
ЬІапсІ 392 \уеге Йерогіесі Гог Ше Гоііохуіп»; 

саизез: 

^ікегУ'То' Ітссоте'риМіе сіітігсс; 11 ' ' 15? 
(>КІГ1ЄдІлу[иі а '5сгі6іІ5 рНуяібИ (ісГес'ї; 1ЇЙ 
СсгІїЙеД \уШі а иіепіаі иеіесі ог зоше. 

сіівеазе \уііісп таке о'ерогіаііоп тап- 

йагогу' 

Солуісіесі оГ сгішр ог тізсісиїсаоог Іп- 

уоіуіш; тогаї Ш^нШсІе 
СЬИдгеп оіміег 16 уеагз туіШ регзопз 

ассблір'апуііів іЬеоі 
Ввіесіеіі Ьу СапмІІав аиіЬогШез 
Сопігасі ІаЬогегз 

АЄСОП.ІП8 № иаііопаїііу Ніс (іерогІЄ(1 іт- 
тіргапи \уеге: 

ВоЬетіапз 9; Впі^агіапв 14; Сгоаііапз 46; 
Ьіиіиапїапз 37; ВиїЬепіапа 139; ЙегЬз 68; 
Зіоуакз 73; аіоуспез 9; Оііісгз 1. 

таеіе арреаіз Гог 111 ітті(ГґапІз а пй 
Іл іЬіз *ау' зесигеД іЬе аоЧлівзіоп оГ 66 оГ 
іЬет. Ассогйіпг Іо паїіопаїііу у/є аррваіед 
Гог.: 4 - * 

Асіт. 6п арреаі інш- 
ій Гу 

Нив, 
Яі-рі. 

Осі. 

ви- Маг. 

Тойї '4*84' '3378 207, ^814* 4ввЗ 

О/ іЬе аЬі«в пииіігг Ш репоак чує ге 
кері Іи Ні,-, лоте /не аГ сЬаг^е аші чгі 
кгУчй-Ю Ціет вТе ЬгвакГааІз, 489 аіппвга, 
«а^іиррега, «ті в»ув. Шет, 607 МвІлвв- 
Сотриіеіі іп топеу ІЬіз Ьеір аіоае \ури1<1 

милі ю ІЗВ6.40. 

Ш. Іп іЬе КВЕЕ ЕМРЬОУМЕ>ГР & ІЩ- 
РОВМАТЮК ОРЕІСЕ \ує гесеіуеа аррІІса- 
ІІола Гог \уогк лпй іпГогтаїіоп Ггош 102Й 
регзопз (618 ш'аіе, 407 Гетаїе). Ілзі уеіг 
іЬе питЬег *а*1071. АссогДіое Іо оаііоп- 
аіііу іЬс арріісапів \уєгс: Воііешіапз 

Спмііапя ■ 34 

ЬііЬиапіапз 26 

Роїез 44 

Виззіапа 24 

ВиїЬепІапз ' : ' 94 

ЙегЬілпз - 44 

Зіоуакз .84 

ЙІОУЄВЄ8 ■ . 1 

ОіЬеп 6 А¥е- гестеїі 1448 арріісаіісш» 'Гог Ьеір, 
968 Гог Геоівіе Ііеір,. «ргасіісаііу аІІ л ~ Іісз) аші 175 пміій , Л¥е ГііМ 141) ройіііоі» 
ті аис! йв^^гГог^опіеп, Ассоїчіііір Ю Гог і 

ііаііпіьі ЬіШиІііІіапз 

Роїез 

ВішзідпЯ 

КиШеліаля 

5Іоуакя 

Йіоуспез 

гЬя 
Оілегз /0(клуй ; 


Регзопз і] 


100 


172 


. 17 ■ 


1Т 


1 


25(1 


ЇЙ 


■117 


' • 18!) 


2ЯІ 


328 


■і 28. 


.46 


ЗЛ 

Ціе ІІІГРС 2. 
,18 

9 

З Вооевмавя . 11 
Сгоаііапз 2 
иіЬиапіаіів ■ V ' -21 
Киїпепіапя ■' - .. «> 
8вгЬ» » М 
ЗІоуак»., 21 

іУвпе» { . • в 

Оіпегв З 

II.' Іп Ле НОМВ. Тмпрогаїу вКеПег шав 
ргоуіеІе(] Гог ІОЬЧ репюпа, ЗВ8. топ апй вйв 

■л і, ог вігіз. (Ьаві уваг Ійе пшпЬвг і*;аа 

2129). АаоиШІв'І» міопаїііу Ікю »вМ! 

Вопетіапв 119;..ВиІрігіапз 7; Сгоаііаив 
61 ; ЬНЬиаоіалз 100;'-Ро1е8 100; Кивяіапз 72 
Ншііепіалв ШГ-ЗІотакв 112; ЗІоуооез 52 
ЗегЬв ІКО^ОІЬегз -Зв. 

'СІазміЯе*! аз іо їопіііііопв ипйег шЬісЬ 
Ілеве рсоріе оате Іо ив, иіеге »еге:-91 врв 
сіаїв (Нптіяпіпіа а'ізспагвеа' Іо ив Ьу іга 
тівгаііоп аиіп'огіїіеа), 13 таїе, 78 Гетаїе. 
112 (36 ша)е,^76 Іетаїе) «еге гесепііу аг- 
гіуеа іттіртапіа «Ьо сате ог ттоге ЬгоиоЬІ 
Іо а» (Іігесіїу Ггот зіеатегв; 212 (129 так», 
83 Гетаїе) У<еге' Ігауеііпя еііЬег Іо Бигоре 
ог Ігот опе ріасо іо апоііірг іп Опіім 
£|а)ев; (Ье геві \уеге еіІЬег 
ЬаД Ьееп 4ізсІ|атВе4-1о «Гаяй геїгшіоа ю из ог іитвопв «ШияіІ (гіепів апа^гвЇЇиуоі' 
іа N6»/ Уоік. Арг. 1911 
Мі, Такси гоопІЬ Ьу шопІЬ, ІЬе ашпЬвг оГ 
реоріе віорріпв іп оиг Ното шаа а> (оіі.дїя 

122 *327 °*Й 

162 

23» 197 
272 282 
Ш 
Ш 

272 269 
396 III!) 
111 

не 
и 

7* 

^18 ?.":ійв "Г-І55" & ^ т 

ТЛ. 14 268 200 229 296 
Гетаїе 
63 

і 
72 

І 

1 . Я Асеопііпі 8 Іо паїіопаїііу йму «еге: --ЛЇИИІТ ВоЬетіапз 
Сгоаііапв « 
Ьіиіиавіапз 
Роїв» 
Ниввіапв 
Ниіііевіаов ОіЬега 
ітті ііу Шв реоріе 'ріасесі уі-еге: 

Маїс 
48 Ретаїс 
43 4 

21 
15 і ТІїс 
:ер*І0 І ПРИ НІНІ «(ГІЯ УІ'П', 

ріаееіі іп. (1оте) лу-іШ 1 ^егу Ге\у 

ІІЄ ЗЄГУІ.ЄЄ ІІІ 

Хе\у'іУогк, €і1у апії ацЬигЬз. ОГ іііе твп 
Іаі>[е ргпрогіірп. .лашеїу 84і ^ еге ріасесі 
аі ип.чкіПіпІ оссира\іап» ак ІаЬогегз, рогіегз. 

іп Хе» Убігк Сііу ап<і уісіги'іу. #в 
)Гасеіі 60 теп он Гаґгіїв, ЙІяІГІЬиІса ай 7оІ- 
N. V. 5ІЯІС 28, ГЧед- Легяеу 25. Ооп- 
пееіісиі 4. Маззасіитсіз 1 . Магуїаші 1 , 
Уігрпіа 1. Міппезоіа 1. ХеЬгазка 2. 8оиі)і 
Оакпіа 1, ІЧоЛЬ Цакоіа 2. Аз іо^кіїїсії Цеір, 
н-сііттіі ■р.ічНіпп*' Гвг -Ч" МагІ.-ЦіАіІІі.' 1 
[паеііійі^і, 1" сіііігііГсім-. 1 >.!■.(! Іґ-г. ліні 1 
аЬішІшакег. 

IV. ТІїе'.ТЙЕЛШіЕП'З ВЕРОВТ і» аз 
ГоІІои-з: 

ВЕСЕІ^Гб: 

Ваіапсе АргіІ 1, 1914 
ИбтЬегвкф 1)ись аші Оопаїіопз 
Рог Воага апд 1л<І£Іп£ 
МІзсеИппсоиз сазії . ; 

К79.68 

1 Су 1.02 
6.20 йаіпгісн 
СоаІ 

Оаз , і 

ТеіерЬопе 

РоВІаве Шві Йіаионату 
Ввряіпя •■ • 
.Чиррііоз Гог Ио,и8$, . 
Іп^игалее і 
\УаІсг Тахез 
Гоой »3892.9Й 1944.00 
261.62 
1К4.82 ї Ьорв ІЬаІ уоиг 8ооіеІу ЛІН іігеіііг 
сопііпие Іо и<\-- из Ілеіг вирроїЧ. Оп н 
рагі І тау аззигс уои Йіаі ше »ІП аЬ., 
Ігу Іо <1о оиг Ьеві Гог ІЬе 
Кгапіа. 

• \у*івЬІпв уои аВ ашхев* іп уоиг гіеіік-' 
аІіооз,1 ат ■ 

уегу вІпсегеїу уоигз, 

А. В. Койко | 

Йесп-иіп 

На підставі вцевених иросьо І лі 
аарськіїх сьвілііцтв на поставлені і пи 
иерті впссеїш ухвалено адиимога а фон 
ду убогих саїдуючии иев«м У. Н. Іп 
ЇГ - ■ Ф4269.5І 

ТІїиз \уе аге сіпзіїів тіґ уеаг \уіііі а Йе- 
Осії ЬГ $376.59. ТЬІз (ІеЛеіІ, іш\уєуєг, із поі 
еліігеїу Іо Ье ІіІатеї] оп ІЬіз уеаг. Н зЬоііШ 
Ье гешетЬегеа іЬаІ, аНЬои^Іі Іазі усаг'и ге- 
югі вІЮіУЗ а сазЬ Ьаіалсв оГ $^79.68, *в 
ігиі ЬіІІз рауаЬІс іо >Ьв атоилі оГ $732.80, 
80 іЬаІ ав а таїїег оГ Гасі ше »еге іп гіеЬі 
Іазі уеаг аігеайу Ю ІЬе атоипі оГ »1Й3.12. 

ВЬАУОМС ШМІСВАХТ 80СІЕТЇ. 
Верогі оГ ^огк Ггош АргіІ 1 Іо ЗеріетЬсг 
ЗО,, 191Й, 

АІ ЕШ8 КЬАМЇ Йигіпв ІЬе Іазі віх 
толіЬз ше іпіі'П'.-Іеіі оигзеїуез іо 104 де- 
іліо.чі івтті{ггапів (88 сазеа). Рог Нув оГ 
^Ьвт ше т.ніс арреаїв, шЬІаЬ.гевиІ^ іо " 
латЇ88Іоп оГ ; ІЬе ехеїийеі іттівгапів. Г 
опе регзоп . Тгуая дсрогіе^, апі , Іпаї аі 
ошіі героєві. "■ 

Лп-опііпр Іо паїіооаіііу ІЬе (Іеіашей іт- 
шівтшіїв лувге : 

ВопетІаТів'^З.і 
ВиІ^агіапв. 
СгоаІІалз ' 
Уиіиаліалв 
ВиїЬспіапа •) 
8І0¥ака і . 
5іоусп(!5 
ЗегЬя 
Вивзіапа 
ОіЬегз 

10 [гатіегаїїіз шегв (ІІвсЬагвеЛ Іо онг арв- 
сіаі саге, лаліеіу 2 теп алй 3 «'іті'-н. .'і 
шеге ВоЬетіалв, 2 Вивяїаля, алеї З 8І0УЄПЄв. 

АІ оиг НОМЕ ше кері 365 решта, і 42 
таїез аіігі 223 Геліаіеіі. 33 оГ іЬеяе реоріе, 
є. аЬоиІ 40 7 рег сейі, ^еп кер* Й*іе,^ £> Гргівляк Атанас, член від. 38 $100 .їх і 
Ющак Фсдор і Марія, .члена 

від. 104 100.ГО 
Лабант Лшіа, члепнця від. 125 2Гі.і)іі 
Зшідран Ірон, член від. 270 7">.(Ю 
Янїссішч Василь, член від. 301 8Ш)І) 

На поставлене і иоиерте внесок; па 
підстаиі внесеної -иросьбн ухвалені» з 
фонду народного У. Н. Союза Дурделі 
Мнхайлопн, членови 07 від., $І5П,Ш 
стенендію на покінченс 

,)ВЛЄНІ, і-понер- 
<ІІ просьби' .уїсталії від; 
нршшеами сїатута У. 1 

Дехків Стефаи, член від. 45. 
і Пітіш ( тефа и, .член від. .68. , 

Патрайка Григорій, і член ; *ід. 124. 
. Галяшнн Епа, членная від^. ІЗ^. 
ВпоаяжчіКіїй Станнс./ член від. 2і)*і. 
^!Дннті)ів Володиміф, чден'ііід. 220. 
МочгиовськніІ Іван, член від.. 250. 
- Гомзяк Стефан, член від. 270. 
Ілящат Юрій,, член- від. 2.76. 
Сорока Іван, член від. 330. ( - 
Вовк-Федор, член від. 13. 

Просьбу Челака Михайла, члена під. 
280, .відкинено з тим застереженсм, що 
в приписанім часі він може внести 
просьбу урядово на приписанім форму- 
лярі. 

На поставлене і поперте внесене 
ухвалено норучити просьбу Тєодо[>;і 
Лати ,ДЗросьвітніЙ Комісії" і скз. кч- 
мітоіови У. Я Союз» до подагодженн. 
На внесене А. Шаршоня, ііопертг А. 
щ-?^ (?гізф.і!((і8ичом, у^хвалетчо. пі.твипшіги 
помїпникови в офісі У. Н. Союза Тппіт- 
24І15 ви Щурови місячну платню о $5.00. 

На поставлене і поперте внесеш: у- 
хвалано видедєг^ватн головпого уряд- 
ника для полагоджена еіфав V віддї.іих: 
217 в Рочестер, Н. Й., і 179 в Ст. Луіс, 3«Н /Т**і0 ! . 

1 і І 

4 * 

* і 

2 * 1 

,13/28 1 
2.2 і 

4 в , 

» В На поставлене і поперте внесене \- 
хвалено відкинути просьбу о позичку 
на фарму Рудакевича Андрія, члени ви. 
138, бої. Н. Союз не може позпчаш 
гроишй на фарми. 

На поставлене і поперте внесені; 
просьба членів від. 24 У. Н. Союза " 
тдписанб „лінів" аісгала відкиненії. 
зголошено її по пртшвсанш часі, отж' 1 
за пізно. 

Гавдвяит? ігредсїдатель''Д. Кавіг.в 
. ядяв відчитане протоколу з другім ■> 
дня. Рекордовяй секретар Михайли \ - 
горчак перечитав сей" протокол, н іш 
поставлене ввееене АіСтефановичн- '- 

перте. Н> Вавертако»,- ухвалено пртш 

його в цїлости як був прочігтании. 

На поставлене О. Огетвеввчом і 
сене, поперте И. Сенчино» і другії ні, 
ухвалено поляку предсідателеви Д. м- 
пігулї за перепровадхенв -річного :< 
-*-тя в приніршн порядку. 

До вичерпана) порядку дневвоп 1 1 

поставлене внесене В. Гршгпса, н Г 

Йдловеькті, заеїдане «•»«•!'« 
йредеїдатель Д. Еадітула огодий И-т » 
а ночв. 

1915 Д«р». СІПЦ. Н. д.., „, -. СЇ.Н.С. С В О в-8 Д Я новинки. МАНІФЕСТАЦІЯ У БІДНИ. 

Дня 16. жовтня відбулась у Відня 
„г.шка манїфестацЦ в честь Болгарії. 
і;^і.і;;ітнсячна товпа в поході удалась 
ш і, -ні. царське посольство, де па неї о- 
■іллнтіли вже болгарські студенти і ре- 

,.|іііігтн, іш найбільшій части вже' ви 
, ці ані до повороту до вітчшш. Роз-. 

іііг.шгь гарна болгарська пісня „ТЛумі 
\| ,|чца '. по чім вийшов ■"на балькон 
Гиі.іпі))(.*ькнй посол, щпро подякував ма- 
.ііфі'стантаїї та підніс оклик в честь 

1 1, ірійського цісаря. Серед співів уда- 

и. і. маніфестанти походом ■перед ту- 
I , щ.кі' посольство, де в сердечних сло- 
, ч і у [нчи-кий посол подякував зібра- 
ним : ; а виражене сямпатії. Величавий 
іі,аід рвдвяадв ся пізно в ночи перед 
ііШ.-ньконі ампасадою. ДЕ ПРОЖИВАЮТЬ ТЕПЕР ВИВЕЗЕ. 
НІ УКРАЇНЦТ? 

Чпгкалї иоарепггувалн і вивезли до 

Г ііп'х визначяШших галицьких ін- 

;. '.шиїтів Українців, які остали в Га- 

іічіііії. Нам вдало ся роздобути їх те- 
[і.'|іиііиі адреси, які отеє подаємо; і 

Біленьний Теодор, проф. учит. сом. 
і ГамЛорі — -'имбІрск ул. Мартішовії 
і І."., у и. іМацкрвпчітої. Балицьний 
Юлїнн. редактор видавництва „Просьві- 
пі \ Львові — ґрб, Єшеейеі;, уїзд Є- 
іип-іігії, волость Пшштга, село Боп- 
'ііШгюи:, Бучковський Н., гром. секре- 
ті' н . Іяховлчах зарічних, иов. Жпда- 
іі,і; — ІІе|ім, ІІожарная часті, II. Др. 
Боцюрнів Іляріок. адвокат в Яворові — 
п^.і над Окою. Бойчун Михайло з Ка- 
ч.ішт'. нов. Надвірна — Перм, ул. 
Ііммиая Ямская ч. 2. Британ Сидір, 
. . і,]" гар .Днїстра" у Львові — Орел 
і' 1 1 (ікіно. ул. Садчвал, штатський оу- 
.ііш.иі. Білобрам Осип, урядник маї'і- 
■ ;р г> в Старім Самборі — губ. Томск, 
ін..ціеть Котскан. село Тогор, п. Кол- 
ії її. 0. Цегельсьиий Михайло, парох 

І імінкн ( труміїлової — Київ, у і. Мо- 
-ііиін'ька ч. 46. Др. Демянчук Іван, 
іі;-г-<|і. Гімн, в Стаппславові — губ. 
Тич- 1;. Іїуйнек коло Барнаулу. Др. Ду- 
шеньчун Василь, адвок. каіід! зі Зборо- 
і і — Київ, ул. Московська ч. 46. 0. 
Гоцьний Володимир, тірох з Колоден- 
іш. мок. Жовква — місто Томск. 0. Ган- 
кевич М.. парох з Порогів, иов. Надвір- 
і.і — Омск. 0. др. Горникевич Миром 
.[(.віїва — Гто; Єнїсейск, у'їзд внї- 
і «-ГігКі волость Йппчуга, село Тіогучап- 

і. - , Губчак Михайло, директор банку 
і і'гаїїиславова — губ. Томск, Буйікк 
к-.«,і.і Парнаулу. О. Гура Дамян, парох 

Іїачіпки Старе Село. пов. Рава руська 
Томск (.1110111 через ЇЇоснфа Деми- 
і."л«м. католицька церков в Томску). Др. 
Янович Волод., лікар зі Станиславова 
— губ. Томск, Буйяск коло Барнаулу. 
Ячонсьний Володимир, директор каси в 
1 тіішславові — і\б. Томск. 0. Кливан 
Ілія. парох Залїщнк — СимбІрск над 
І'і'лгою (католицька церков). Курцеба 
Микола, редактор „Нового Слова" зі 

.ІІ.Иіщ;, — І"у6." бнїсеЙСК, УЇЗД ЄнЇСЄЙСК, 

імкВість ІІннчуга, село БІдоба. Іван 
Прийма, директор української Гімназії і: її 11 Полтава, Губернський зем- і-шій шнпталь. Др. Володимир Охримо- 

нич. директор ..Дністра'' зі Львова — 
ілЛ. Снїсейск, уїзд бнїсейск, ВОЛОСТЬ 
ІІннчуга, село І ольтявнно. РАТУНКОВА АКЦІЯ АВСТРІЙСЬКО- 
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГА- 
ЛИЧИНИ. 

Телеграфічне^ кореспонденційне бю- 
I"» з Відня доносить, що правнтельство 
кит и оеенп м. р. по прогнаню Моска- 
■111! і західної Галичини зорганізувало 
; н 1 1 іонізаційну акцію, що в, лїтї с. р. по- 
ширилась також і на повив східної Га- 
■"ічнті. Дальшою акцією правнтвль- 
'■тва в відбудова селянських госпо- 
| 'І» тв. З уваги що остаточна відбудова 
11 і' яких повітах з війскових зглядів не 
1 покищо вказана^ праввтельство огра- 
ввчилось там до . збудована тимчасових 
«чикань для перезнмованя населена. 
Акцію сю повірено староствая. Окрім 
'■'•'то правіггельетво помагав населеню 
п рр й спосіб, що відписує податки, уди 
КОМІТЕТ В МОСКВІ. 

Заходом Уврі 
Москві, повстало там нове тою 

Що пос І Що пос: населеню України, яке потерпіло в на- 
слідок війни. Товариство мав назву: 
„Московське товариство для несена по- 
мочи населевю полудневих губерній 
Росії, яке потерпіло через війну"./ і " 
сиователями товарнохва о артисти цар- 
ських московських театрів: відомий о- 
перовий співак Іван АлчевськнЙ (брат 
відомої української поетки Хрнстї Дл- 
чевської), Федір Павловськии, артист- 
ка опери Зішіна Н. Кошиц, В. Рахин- 
сі.кнй. 3. Марґулїс і Е. Козшщїв. 

ВТРАТИ СЕРЕ^ УЧИТЕЛЬСТВА. 

РфіціяльяиЙ орґан австрійських у- 
чителїв/що виходить- у Відня, доно- 
сить, що з 80.000 учіггелїв Австро- 
Угорщини в досн на війні 24.000. З 
еего чнела полягло на полях битвп 
1.200. ВІСТИ З РОСІЙСЬКОЇ НЕВОЛЇ. 

Один жовпїр, що перебуває тепер в 
російській неволі, пише, що в деяких 
околицях Росії в поступованю росій 
ськпх властий з нашими полоненими о 
фіцнрами зайшла зміна на лїише, нато- 
місць доля жовнірів все дальше неза 
видна. їх уживають ся до робіт в кі 
пальних угля г на зелїзничих двірцях, . 
і;амінеломах та лісах. Ті, що остали ся 
на місцн, з виїмкою інвалідів і хорих. 
працюють у ва[н;татах приватішх під- 
нрпемств. Держака платить їм денно по 
25 копійок, з чого вже мусять харчу- 
ватись. Лїншу винагороду дістають ті, 
що заияті на зелїзницях. В акордовій 
роботі дістають вони денно 1 рубель 40 
копійок, однак робота 'триває від год. 
4. рано до 8. вечір. 

Дорожня с з кожднм днем більша, 
одначе масо дуже деиґеве. В зимі ро- 
сійський фунт маса коштував 8 до 10 
.. а нині в двос тілько. Натомість 
цукор досить дорогий, 22 до 24 кой. за 
фунт. Пуд (Ні вільоґрамів) муки ко- 
штуй около 2 рублі* ()0 копійок. Біле 
та одіж дешеві, натомісць ооуна незви- 
чайно дорога. 

Найгірше положене тих бранців, що 
не працюють. Вони не одержують гро- 
ший. а їсти дістають дуже мало. В по- 
луднє дістають зуну з нрнни, що подіб- 
на раділе до помий, клаптик мяса і де- 
що каші: рано і вечером чай. а на цілий 
день лиш три кістки цукру. З ГОЛОСІВ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ДУМИ ПРО УКРАЇНСЬКУ СПРАВУ. 

Московська газета ; „Реч" (вихо- 
дить в Пслроґрадї)- подав оронову пот- 
сла Александрова, яку він виголосив 
в думі а приводу звІсноГ івтер^е^ищп" 
і^упя думських носліи про пересліду- 
вана української мови і. преси в Росії, 

МІЖ ИНШШСГОВОГ "" 

не- зазнав такого гіркого почутя як у- 
іфаїнськня нарід, котрому не призна- 
ють ніяких мультутіннх вартостий. Йо- 
му відмолають се, що' признають ни- 
щим народам. - Його бойкоттють, його 
дразнять, його ображйю*ь. Тому ми ду- 
маємо, що обвявок не тільки держав- 
ної мудрости, але й.дераавної енравед- 
ливости вимагає призіїатВ се, що істнуе. 
Ще перед війною українська преса сяк- 
так Істнувала. Але в часї війни мимо 
того, що українська мова й українська 
культурна думка означили своє відно- 
шене до війни в строго латріотичпім 
напрямі, розпочав ся повний розгром 
усіх українських інституцій і повна 
ліквідація української преси. Яко посол 
одної з українських губерній я обовя- 
заний засьвідчити, що Се викликує по- 
чуте найглибшого обуреня і не в одних 
тільки українських 6ругах, а серед у- 
еіх тих горожан Росії, у котрих іще не 
цілком убите 'Й не вмерло почуте спра- 
ведлнвостн. Ми в свій час Протесту- 
вади проти сої провокації нол'шши, ми 
думали, що се в дя]іжавнім амне-тї удар 
в пише серце. Мн висловлювали се, ко- 
ли внесено інтерпеляїіуо в справі Шев- 
ченка і говоримо се й "тепер. Як ви хо- 
чете бути справедлииі,, як ви дійово 
.гю,бпте Росііо, ви повинні признати 
критському народові! право на його 
слово. Се слово повинно бути в народ- 
ній школі, в місцевім суді і в усіх мі- 

цевпх заведених. Як в^и дійсно вірпте 
конечність культурного відродженя 
народних мас і зосібна російського на 
роду, ви повинні зрозуміти, 'ЩО КУЛІ 
турне відроджене не можливе, як в 
будете переслідувати рідну мову. З у 
сіх піх омядів мн прішмаємо Інтер- 
пеляцію і думаємо, що правди та по- 
гдади, котрі мн висловлюємо, так о- 

новиі. так зрозумілі 1 кткдому людсько- 
му серцю, що й держлнна дума повин- 
на іірйняти сю' інтерпеля; атентат йа ннязя лєопольда 
но,бурґського. 

Дня 17. жовтня е. р. виконано атеп- 
тат на князя .ІєОпольда Кобу])ґського. 
Дочка пенсі онованого полїційного рад- 
ника у Відня, Робіцька. увійшовши до 
салі пршшть князя, облила йому лице 
сірчаним- квасом та стрілила до нього 
з бровнїнГа. Відтак в блискавичній ско- 
ростн відібрала собі жптс. Тяжко ране- 
ного князя відставлено до санаторії. ЗАРУЧИНИ СИНА ЦЇСАРЯ 
ВІЛЬГЕЛЬМА. 

Недавно відбулись заручини наймо- 
лодшого сина цісаря Вільгельма, князя 
Йоахіма з княгинею Марією Августою. 
Князь Йоахім є шостим з ряду, наймо- 
лодшим сином німецького цїсаря, в 
грудин кінчить 25 літ; княгнші Марія 
Авттста мас І 8 літ. СПЕКУЛЯЦІЇ ГАЛИЦЬКИХ КУПЦЇВ. 

В Моравській ОстравІ сконфіскува- 
ли влартп величезну ■ скількість мила, 
солонини та омастц, яка була заладова- 
на на 40 ваґонах. Вже від довшого ча- 
су давало ся відчувати великий недо- 
статок тих артикулів. Властн ломили со- 
бі голову, де находить ся тих 40 ваго- 
нів, бо їм було звісно, що з Відня ви- 
слано великий транспорт на схід. Спе- 
кулянти задержали товар в Моравській 
Осрраві та вичікували сої хвилі, коли 
зможуть продати його по ввешій цїнї. 
Але перечпслвлнсь. Власти вислідили 
товар і сконфісктвалн. Віп буде прода- 
ний в дорозі гіубдачного переторгу. 

СКОНФІСКОВАНЕ 38.000 ЯЄЦЬ. 

Із Загребу (Хорватія) доносять що, 
один з тамошних кугщГв скуповував че- 
рез довший час пДліЙ околиця яйця, 
а сподіваючись ійдвишки ціни, не про- 
давав їх. Внаслідок сего недостача сего 
артикулу'пожйвв^давалась Щораз бїль- 
ще відчувати, Вкшцн властн впали на 
слід спекулянта, та сконфіскували йому 
цілий товар. При ревізії найдено 10 па- 
., а 14 пачок з 
'епер управа міста за- 
" спосіб, що кож- Саяпа. , 

1Ю. Бі« ок к*Іл .Ід «н» Дшпм - • «ІІев И і. «. 

166. Идсши Амвсмд* (і Гаярадіїнії і. Кіщшк) 
«и Нош _ а аііси 36 а. •«. *». 

167. П«таіа (» Даврааааа — ПІдгаІЙ) а!д СІ- 
чаига СтаІАмд Стала К1рмаик«г«. 

168. Гумаиая МаиЬ* .|д «рата Імаа * аіїсаа. 

172. Героїка Васа» аід ешлц Пша (багавмм) ІШ9 

174. Грнцкв іааа «Ід аим МааЛ — Нааоа — ІМ> 

175. Си.иїн ШчаШ «1| ж««а Аі 

Ппраим.-.. ■ ■ і.,;і,~і г 
181. СІтааааа Іаал аід шааач— Ра 

ш наояааач 1 Красаі 
■ Садащаа ИЇпммач Он, Фрі» аи.Карма Штрг.т» (Ц щит.). 
« Мааааам Грана аід Таодвра Уамаїка (3 аНска). 
168. Нуцам АрмиІІ (а Біаааааа) від Міра Донняіаа. 
.160. Беоцак Вараааа «ід «рата ФааацІаіаа. . і 

181. Касциьааи Нас. «Ід Сіафааа Янваасмм*. 
Ш. Ру«М« Яаам аід Нафт І Дома* Гармата, а Буа. 
66. Гаар.а, Г.ана (3 КаіаЮ аід «р. На.м» (Й »ват.). 

187. Трафаа Іааа (з ЧоатГаи) аід •>. Саамма, »І яямт- 

188. Ншиачтії Аиіім.Сз Коааро.а, я. Сакам} «ід А- 
ааасандра Ліра. 

202. ГародсцьииВ їмо аід брага Сіафана {Січ. Сгріїк- 
ид) — Бишіац], я. Рагатам. 

204. Тшчун Васаіь аід 6р. та Настара— Гіііана (Б,к ). 

205. Гаатюа Мааааа аЦ вр»'« Ни^аам (з аііска). 

206. Даснаакж Тсвдар лаіагкуі саага сааа— Б*р*виііІ. 
208. Санів Ст. аід брата ОаіГааача Паааа (Січ. Сірі..). 
210. Шуасааїй Нанода а Ід еястра МарЛ— СтрвІ. 

212. Мієлін Юстана аід ДІтчука Сіафаиа. 

213. Дада Антін (і іааніаям) «Ід ДІїчуаа Сіафана. 
314. вигвві Миаадо (з Іаанівка) від ДІтчука Стафана. 
217. Марків Вартодомаї (пбдманні в РмІТ) поалмуа 218. Лааонтпк Дмитро від Оданя Дра«ня— РаПзна, Буя. 

9>а І.... и ....... - _.ж_ іід вр. Дмнгра— Варанчаияі 
ряи»_Гавря«ет* (Бум.). 222. Каааиацьна Марія від матаря Квтеракк Жад- 
разіа, нов. Ст, Савніір. 

Ліодянн вІд'Ммаїда РІітааа— Будадія, і 

■кої— Парамві 223. Е 286. Алдруяцм Пива «а Гадав." ~ СамМ 
Данааа (і 

2*7. Кувачакк 
— Стр... і.гн Й ГМ - Сапа.) гід Гаага Отом ПОВІДОИЛЯЬВІО всіх Інтврвсоннмх, в** 

мети до старого кваш відсилаєм кождого тнмшя, 
покори стуючи ся найдогіднійшамн «овабдямя. 0- 
иремих ПОСМЦДОК НІ МСОМІ Д8СГІІ П Яв гма*. 
симеио. Пересилка звичайних дистії 'нОІитуї 25 
цнт., реджістрованих 40 цнт, 

Просить « інтере 
йрдти днсік, подати с 

на покрите коштів г 

,и 40 цнт. 

Також пмкмо п 

НІЙ дусті * вовисшін оголошеию „СіОбОАЛ",' 

ВсТ явм, іон! ордери І лити адре- 
сувати І посилати на адресу: _ и 

інровматіон вияш, 

83 Сгапо 51., . Овпву Сііу, К. І 
Народна Канцелярія 

„Української Народіїиі Раді" в і 0Г0Л0ШЕНЄ. Хто скмаат-ігс «ормі аааеавіта. па дміята ттрада- 

ну шгуау 1 дів з>«жв яомагта дїтяратурв», з 

дозвати св ва адресу: Ть» ІЯво*ЯЬаі ьиввга КАРА ЗА ОБИДУ ЧЕХІВ. 

Перед окружним судом V. ДЇЛ1.ЩЩЇ 
у Відня станув недавно Риглард Дійх, 
котрого обжалувано за се. що на пу- 
оличнім місцн сказав: „Чехп є зрад- 
ннкіїмн та приятелями 'Росії. Віденських 
Чехів треба вивішати .і витопити". Суд 
засудив його на 24 години арешту, 
Зїлядно '20 К гривни. З НДРОЛНОІ КАНЦЕЛЯРІЇ, 

До Народної Канцелярії надійшли аі старого 
нраю яке» для слідуючих осіб; 

2. Троіановяч Лпдвии від Іва 

4. басндяячун Пятро яід жвня 

8. Чарнокажяа Тавд. яід шаня Кадяан— Кара [а, я. Снят. 
І. Муравіваика Марія від йаснфд Лужиога— ВІдвя^. 
Яворів. 

12. Мацвано Аяяа ВІД Мерії Ма це ідо— Дрогами шдц в. 

16. Борчуя Васяда яід батана Иих^Лумвааа СБун.). 
27. Вантоясії Іван від сина Няиояя— ВодякиЯва (Бук.). 
20, Русааи Іван від іааия Марії— Вол янм«в> (Бук.). 

30. Іссар Геврг від Ґм. Тоїаяенїдя— Рус Баиядіа, Бук. 

31. Тядьо Атанас від сама Дмитра— Бав*, яввіт Устряяі 
дод. (2 їда). 

35. Качкая Грия к від «рата Онуфрія « Ря<на І Стаиас 
39. Іааи Првв>иІя, с. Андрія зі Шваянамоц я. Чорт- 
ма, пошуиус рвдаиа І знакомва— нйііннкяі я РясИ. 
45. Лозянськяі І він з Нормедячц я. Паршаашдяяя, від 
вівяґрд М. Кряяого з Лінцу. 

47. Соіднс»яа Пвядіна а Жутмвяа я>д <рата Ст. Паас 

48. Денне «едь, від жяии Марії— Велико, п. Д( 

50, Космяико Вас. від светра ПарвсІ— Руеія, в 

51. ЯсновсьянІ Фядяа від »*н> Яосяфк— Дувд, _. .. 
54. Фаданаянч Гор. Аидр. від скиа Яас^, Тктяря, я. Лука. 
71. Самвяпм Ант. яід евстря Кятарнив^ — я. СтрвІ. * 

74. Дацків Настя від «рата Теад^-Ввскаїв, я. Уі " 

75. Васадь Гапановяч від М. Даяквва. 

78. Яияміа Гряиька від Андр. Ґааора, > іИсаа. , 
77. Нветарук Ів.. (є. Гаор.) від Лук Міикіасаига 1 аНс 

79. Оинаїун Лквдо від Нкявфора Оявщиа, а віяси. 

80. Садамои Фрад від Мвр. Змта—Г «Маяв (Буя.). 

82. Фасовсакна Петро Віктор від метра Марії— Надам і. . 

83. ГордаисаннН Мяр. яід еастря Одвня Кормоіи^Пар. 
92. Но«дяи Іван від няагра Г. Фадава— -Др»гв4нч. 

94. Ґаядяаук Мкх. в, Иях. від скаа їм я я— Вар «І в «1, 

в. Городаиня. 
Ї7. яиуш Амксакдар від «ока ЗаяодГИЛаІа. 

104. КурчІІ Ів. «іка БарП— Тввгаявця, я. ГГіШІР 

105. Пдазаяаяая Стяса від Я. Аяні— ММІ я. Ввг. 
107. Маявякк Іааа від с. Васяая — дмія. 
III. Матновськяі Аят. від явка Марії— ГрдЧоївіи, Прокояяк Іа. від дямьяя СтвфакП— Стяв* (2 мети). 

І Патра Я Тясіяен.дІ .Ід Мв>. Нра- не ... - віісса. 

Д ' ЦДЙ І МЧавта, я. 3««р,. гід Иа 

даааа Гамадввача, > > . 

128. Аятія ЦМІ.ІІ <яоамвивД я РаеЯ) лгштк.в сдаякі. 
і ааааанкі І аросата я вені», гровкву. 
^•РМ^ук Ваеяав .ід О. Спадядасакат» а Дмвтра 

Кр.каасак.1 Од. від <р4п М.и.т. яятял' 
136. Бігиюн Тавд, пошуку, «рата з Сасиадмаа. 

13». Я^в.я Іаал .ід Ірявя-Р^ааа (вт«-5. 
140. Баудая Вас від яияя Іфтв-в— ГдНаяа (бум.). 
Ні. Ляпка Одакеа (* Лая*а«а>) від «рата Патра В»- 

ДТ»аа, в від с на. — 
М, Лягава Саак. (ЖавтаячО гід Вавр. Гадаааяеакап. 
144. Кадаа Стафая яід «аня АяЯв—Бараааяя, а. Дарів. 
152 НяпвдИІ Які*, Гр.я^а, Васядя. | Наквда гід «рата СЯ КНИЖНА НАДАЄ СЯ ВПОВНІ ДЛЯ АМАТОРСЬКИХ ТЕАТРАЛЬНИХ ВИСТАВ, 
ДО ВІДОГРАНЯ ПОТРІБНО ВСЄГО 8 ЖЕНЩИН І 7 МУЩИН. ~- ЦІНА ЗА ПРИМ. 
ЗО ЦНТ., ЗА 15 ПРИМІРНИКІВ 13.35. — Шаіть маивамв ярва * а«*ажатвстя> до: 
Аиап. від Марії Оі 

226. Лголоаяк Г«орГ від Ізндора- -Чернівці. 

227. Вяшянсяняя Гаоргій від «вам П.оаскн— Л,нав.ць, 

228. Лютяк Нарпо яід щеня Аксаая— ГдКякв (Буа.). 

229. Ьапіинчл Коста від ж. Іняк— Іадукв. я. Снятнн. 

231. Галавр |вац.аід жвин Двнініня т~ Гдійока (Бук.). 

232. Крнхдяввц> Такця Від брата Ствфана — Лашків- 
ка (Буковина). 

234. Вянярчук Гаарг від АХдрІа Джурвка — з віїека. 

230. Сегвдян ІІяявла від Ннкода Свгадяна ҐаорПа — 

ВоЛЧЯНВЦк (БуК.). З листи 

2417. Д»;рк Ч «ецт, Нніаяяо від швнв АнасіазП — Існас П! 
.1! РРТРЕТ Т. ШЕПЧЕШ 

ножна набути за 20 цнт. в кннгарни 
„Свободи". — Величина портрету: 
Шів цадТв. — Сой портрет пови- 
нен находити ся в нождій українській даті, 

Замовдсня щліть до: 4ЯН 
„8 V О В О В А* 
8 3 Сгап<і Зігееі, Іегаеу Сіху, N. ]. (Бу« іа). 238. Нагірная Георгій від мсня Іданя — Ісовс — 

Д«н'(Бу«,). / 
240. Кваснюк Марія від Івана Гараснмчуяа л ві 

242. Мідв'дь Юсткн від Соня Ндвманса з яІЙсиа. 

243. Байок Маиоліі з Дуваавщ. (Бук.) від «рат 
дама з війскя. < 

244. Швдоявнда Георгії с Андрія (з 
Бук.) ВІД катери. 

246. Щевата Кі ~ 247, і П. Шевагн ► (Буя Варвврк Баядуркя— Кардїя 
і Марії— Уств Пу 248. Костяная Аварій 

Г). Синтин. 

249. Оилцінсьнкй Вододяннр від 
тадів (Букоякна). ■ - 

250. Кала«чу« Коста від «рата, Івана— Уств Путміа. ■ 

251. Мкгас. Йвс. від «рап Ваевдя, з віксяа. 

252. Воічсховськиї ВмаятіД яід віаал Вікторії— Ляш 
ив-Бобрипно. " ■ " 

253. Оряшко *»ко зі Сухо«ткву (Густтяя) яід (рата 
Сина, з вііска. 

254. Стенанів Ксаня (з роду Накіацка) від батька Пя- 
дняа Жука, з аіїсаа. 

255. Уарвїхів Гаак від врата Іосяо>а, зі вінятадя, 
256.. ВІІчдр ГаорГ (а Чорнота Потона-Застяяна) від Іо>- 

рента Вівчара, в яівсиа. 

258. ПрокІлчун Дмитро від кани Пярасіш— Тввуча-Лв- 

259. Нвствровяч йоскф Шуддан від ТакдТ Гарохіасвноі 
— НеіІякя, я. Козовя. 

260. Мншио.сьиий Гяоргій від жакк Аняя— Кара І ч Па. 

261. Вудвуд Семен від жвня Еян — Гврмаиїв, а. Ня- 
коїаія, а «до Гаїв. 

262. Чвхінда Дмвтра від «рата Гряня (з аііеяа) 

Васяіь Савчак, ЗООе Джорд. Стр., Мо-тр.ад. Няв., 

понукує Йрзтія Патра І Тнмяа Савчанів І Іваяа Маска, 
котрі перед роком перебували а Вінніпегу. 

263. Водощук Вас. від «ієна Нвтеркня— Задуврояка.. . 
265. Черинн Мяхаїдо від М. Сеяюна— Нввадія, Пере- 

гінсьяо (2 дистн). 
286. Нозан Іван від «р. Ствфана— ЗадУ*роч>«- 
267. Грачюн Іван від^састри Аинн— Трофаиіяна, Код. 
263. ВІрств Алеле, яід Магдя Ромднко — Парагінсако. 
259. Козак Василь (з Падагіч, Товмач) від Сїч. Стрідь- 

ця орятямвія Лвтрв. і| 
2Т0. Кци-"* І«« (• Хватоаа, ги». ЗадачмО »1д <ратя 

Мяхайда, з аідска. 

271. Пугач Павла ' від жвям Елени — Новосели ця, СняТКН. 

273. Аидрусяк Іван від врата Ваендя— Чернівці. 

274. Довбанко Пилип від брата йасафа— ХВТВЯ, Кавуш. 

275. Тотоаскуд ІакрІФк вГд «аікка Георгія — РуськяІ 
Банвдїв (Буковина). 

276. АндрІІчук Грягор. від 

277. Хомія Марія (а Пдкеаан, я. Зборі.) .ід Вірні. 
Івана, > віїста. 

278. Рубчун Васала від маяв Катвряяя— ПІдгаячявя, 
Кодвмня. 

280. Вярято Адеисїі Від брата— Пер вг і я сака. *Я 

281. ТимчІД Стафан від >акя Юстякя — Стриї. 

282. Раачук Дмвтро (і Чавняхввача, в. Збараж) яід І 
явна Мазурвнон, з Пісня. 

283. Кксїдь Мяд. від «еяя РазадП Мяясяненд — Любачід 

284. Кднтоя Юдія (і Потутвр) від Васядя Гврмава а 
вііска. 

285. Івамюк Дмвтро Базяяр від втґва Дашра Іван 
чука. з віВсяа. 

286. Нотки Юрко від (атака Нянолк — Слобода небкді. їй Юрко і 
І, а. Красн 
287. Иаядзяи Тома від і Ліско ■ Середи» - 288. Вус Марія від батька Тинка — Селяска - 
рййіРяя- . . 

289. Кобра Пядив (з пвтряімва) від ■ватра 
Фостуна — Мяаавам — Тавашч. 

290. Бажан Георгій від батіня Лоонтія — КІ 
(Бунавияа). 

291. Нїфквр йоснф від 
(Буковяяа). 

292. Гянчаруи Ігії яід м 
(Буковина). 

293. В — " НЕ ЗАНЕДБУЙТЕ ТАКОГО ГАРНОГО 
ЗИМІ >; .1.У і Раку, на гарних наргочкві 
раї днетовві. 

КАРТКИ ПОЧТОВІ 
в рімннд видві, 6 штук 
лпннаии Ракдаствв, 10 

ПАПЕРИ ЛИСТОВІ 
Є штук за 15 цят.. паї 
шгуна. позолочувані з 
по 10 цнт. штука. .;' 

Почтові нвргочнв І 
мовах: по унрвїискки, 
едоввоьки і яа двтовсакн. 

С.робу1т| заживи т я ва мдду суму, і яі с певні, що 
повторите замовлене на бідкау сяідькіста, бо чащі то- 
вари дуже гарні в продаємо «. о „адвааву гік%-І «і 
кпшГ книгарні або агаитя. Адресуйте до нас: 

ІІЬТНЕМ.А^ ВООК 8Т0ИЕ,- , 
701 №. Ьаскач-аппа Ауо., Йсгаліоп, Ра. Велика радість для Вас! 
Сьвята збдиаіак>т> ся. Купіть 
собі сто машинку котра покаг 
зус образна руюмі так ин е 
театраі. Пощо Вам платити па 
10 вні. вбо 20 вит, нвноая 
куїитв сп нвшаику, то ивя- 
дяі ноже яоказумтв в своїй 
латі представлене І яама ро- 
дини я також' знаком І аасвм 
будутв иа са давити ся, а ям- 
но Вас са ліпше вдоводнть ви 
на ' велика. і театрал. Топ ма- 
шинкою може оаерувати навіть 
звнчаїняі чоловік, нам двти- 
номв понручуватв ручкою. зтл^олм) яіїтк со. 

МІ *. Еф 51 , 1>. Р . 25, СЬіечо, ш, ■о велику воєнну ваву вДдої Е.ропи а образ- 
и всії пануичкі варів та королі, по ррияада 
- 10 адресів савії аяаиаатяі. Ся .осина вияв по- 
- т Іитрасуїса дійкою. Там яв- 

%АР" В*ЗЛ МаЛ. РіГ"- 

137- 

т тат щ^^».^ 

гардам я 4 

82.00. СТч 13.00. Иаам 
«їня 23 цнт. за вдяд 
16* Е. 4іЬ 5Є«« Г . 
РІЗДВІНІ ЯИСТН І К1РТКН З ЖЕЛІЙЯМ1! 

Парт* — Вада. а Дткв гарні дастя а кадаваятв яа саввта ао 10 і 5 
аадііїв ти ту . з. Така» насян> гарні сааяточиї яаст-вжртяи 
Нам Жучкл * «аавняня, дужа тарна укравтвяі, аіяа ядної 5 цвт, 
Є пі гук 25 аят. Гарні вівтараяв з жеіанани веселих 
ЕятідП ВанювськоІ с.вят в цміал: по 10, 151 20 які', аа штуву. КОЛЯДИ 
І ЩЕДРІВКИ 20 ант. Така» еесиддвло катаваф- р!>- 
нврвдаих инижои. На пересилку натадаогв заду.вДте 
2-іінт. марку. Пишіть на адресу- І40е«— 

від Я»- КЦЗКА КИЇНАКМА ШРОНТОУА, 

у^у ь 1»іху,Дт*Т. 0-ДРІ.И. СН1САСО.ЦД. ВЖЕ ВИЙШЛА З ДРУНУ НАРОДНА ДРАМА ЗІ СПІВАИИ В V. ДТЯХ = ОИ НЕ ХОДИ ГРИЦЮ. ТА НА ВЕЧЕРНИЦ1 ; "ЗУОВОРА", 83 ОтЛ агед, .Іост Оту. N. ±1 В И К Я З 

ївиШх>ЛекКх, по. 

" УКРАЇНЦТВ У ТеПСРіШНІИ ВІЙНІ. «ЧЕЯЯі 

до .. = артеааріл (пм«м) 

». и. — орямріе віаво 

«Ж* 
о 

фат). Листа утрат ч. 157 
ПОЛОНЕНІ: 

ПриКоііЧїЦ ФдічВ.,1. РосІП 
Пушко Висить, Тнф., ран. (н Р«И) 
Селах Пі-тро, інф (в І*«Я) 
Салн* ГріїтврІІ,, іяф. (н Росії) 
Сарко Ніколи, дойр. <в Росії ) 
Сачі-ику Іван, інф. їв РмЇЇ) 
Скачок Василь. Й -і. 
Слиісір Іван, Щ. (ь Росії) 
Отрцьннн Иїнью (в Росії) 
Тоннік Василь, інф. (в Ра^ІІ) 
Умшнеі.кцй.Лндріїі. ПІЯчф. (" Росії) 
Феїкіиюк Ідіїко (в 1'иеі'И 
Хирячук Федир І в Росії) 

.*ироМЬЬ,ИН МАртКН, ран. «1ПИ- 

талі в Росії, 

Іішчеші'і т.иин. шіш .и і'чсі.) 
Цюинч Валентин. іЦЦи~р. дшір., 10(1 

в. І» ШЦ) 
ЧешїйеьііЯ Нірки, .І*, л. 
іЬЧі а Василь, інф. І в Рисі]) 
ШунгькиЙ НІМІЮ, Д'ііір. (в Росії) 
Шивкаичук Миіиііл... 36 л. 

Д0ПОВНЕНЯ І ПОПРАВКИ 

иГоЛиШОНІ 8" ЛІСТІ Ч. І.'.Т. До лїстм страт ч. 36: 

аяс-цмий ІЬЯаІЛО, П стр.. ран і 

іиі.і. (в Рисії) . 4 
їтщк Йямшц (З ЕГО., ііо+ .Дза- 

,мітц> убтв) (в Рчпі) ^!. 
ІЦіуд Ліцш'й, ІЗ стр.-,' ран. і йод. Листа утрат ч. 158 

видана 1». цьяітн'я ІЩ, 

УБИТІ: 

Видай Гнидир, І Ж, 
Грицем Т.-«\ор, 117 і й, (іі. XII, 
МІМ) 

Кїдяреьмй Михайли, 117 1. О, (0. 
Щ (914) 

КиІІНЛи ЙиМіф, 40 II. (21 XII, Ш» 

-7. І, 1ЇІ6] 

ьдп прикіп, лі п щ. щ ті 

~ТЛ, ДО) 
Чиині'ііькнй Коси-. 411 в. 1 17. XI- 
15, XII. 1914) 

РАНЕНІ . І 

К>111 ІІнім.;., іклі і, 1 л. 
Еі"ір.'цький Іван', Г* ■ ' ; 
Гпщук К»рк». 4» п.- ■ 

свч-іюш ж п.. ~ т. г.-с--.: 

ДрОг'ічнрецьЕий Нико.іа, 40 ті. 
Дурник Василь. 411 Н. 
Каріївік Юрки, 41) в. 
Насти ЮвіЙ, 41» П. 
[Іанталкік Юрко. 40 гі 
П.'Н,ір)и Василі,, іи її, 

С-ПЧІЮК НІрМО, ОДЯОр. Дийр.. 7.1 [і. 

Татарин Василь. 4" ' 
Гшчуі Нккіїфяр, 4<. її. 

Федораадуі Одеси, 40 п, 

ПОЛОНЕНІ: 

І'ецїв Йаснф, 4 стр. (в Рнсіі) ( 
ДсрчкисікиЙ Михайли, 4Й г. Лі(н 

ЬЩ) ■ • '■ ■ 

Іскра Антін, 10 а. кн. їв Росії > 
К лишавсь кий Кирило, 4 стр, рпи. 

{.у.іаіштми а Росії) 
СнЬаськнй Спім, 32 стр. (нТо- 

-- сП)'. - ■ -^-Ьг:... І— ІЕ.5.3Е Чва» і оголошуюсь ■ сії 

Тоау, щови пііиві іюд.й вховмиі* мркд іншініі ■•■•«•«*■■ 
лТнвниніж, ані шїимо «гамиїатк сМі в чісшпі. 
Я * Увваїпцан 1 мваап сен т>*ас, 

Я >Ьі шдичио І діргрґічна ирдугн ви: СМ«0СТІ і'шяШ, МСІ, гори. 
■*ПШ| серці, жоіудщ, варан, ■икіДк швірні, иврюїі снИсц, Г ' 
■ОІДВ І с*вр«|н| *НТ Г * І по .іо» І кішція, 

ШИ офіс ■ іМ> С .»р*н.І у всі нвЯнввивІІ і в. Оя. ^онN змітн, 

Щ 327 Є. 17 ЗТ.. МЕУУ УОР8К. N. Ч ФчоМІї Виш, Зй ». -(.» ?оЛі) 
феїсрішнн ф|ииК0, 1 стр. (в Р«ві|) 
Штіьшр ГрасірІІ, 10 їй О Р«- 

(II) І Рд- ( Д 
НпааинаКк Імцлр, • «?• (Ч *«««) Лиси »тр«т ч. 159 

явлена 13. ці.нітив 1916. 
УВИТІ: 

&ГІ» («а».), 36 в. (18 

Ьеш, 33 л, «17-31. X, 

„їм»; 95 і<кі «і '*) 
■Й)ле«ец 95 і. ф— И). 

■ з: п. ,к п, І. 

« 96 л. (1Т-.4. і, 
1914) 

Смчіа їм». 95 в. (17— ЗІ. І, 
1914) 

|і,рдрйпмв Атавяе, 95 п. (17—31. 

X, 1914) 

Яіі№Ш>< ШЛ, 95 л. (39—31. 

X, 1914) 
Біло Дав 95 л. (17—31. X, 1914) 
вилів Д 
1914) Вайлів Двятро, 95 л. (17—31. X, Вгрбвцьмб Юлія», 95 п. (17—31. 
І, 1914) 

Иуеатий Миіаііли. 95 н. (17—31. 
X, 

Іпяммі 1»в, 95 її. (17—31. 

І'. Я д'вал! Пгтр., 95 п. (17— Зї. ї. 

1914) Л 
Іармналл Явів, ТІ5 її. <19^«0. X: 

1911) ' 
Грлч,в Стлфпи, 95. п. (17-.ЗД, X, вЕСЕ(Ш ДЛЯ СТАРИХ І МОЛОДИХ! 

„ВЕСЕЛІ ВІРШІ 
СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО" 

Про Щхпт, Козавів, Полів, №м» 
дзів. Ляхіа, Мосіивів, Ж-ді. 1 
Циганів 

Квіжочка облімао 203 віршів во 
393 стеролах лруву. 
ЦІНА З ПЕРЕСИЛКОЮ 65 ЦЕНТІВ 

"""^.ИУОВООА" ' 
ЯЗ (Іг.иііІ сїи ІегноуСІІу, N.4 
ГІояш^Ьмш. .а» і. о. (?7. II— 8.Я1, 

(37, 1Г-Я. III,' 
95 в. (30- 
:оім, N в. (17- 
|4,,І5 я., ір. и 
Ж;« віюй, Щ>Л1І^ЗЇ; „ . 

ПІ Чі ІТ+-8І. 

ІплїішиІ'ІЧяпіаа, 95 п. (17— 

ЗІ. X, Й14) , 
КалірІМу». Петро/ 9» ». (20-аі. 

НІ0».и. Паю», -95 0.4*7— 31. X, 
1914) 

Плів)! Іамо, 95 л. (17 31 X, 

19Ї4)- . 
Колвдрубеьмй Волилвнир, 95 п. (19 

-Ж X, 1914) 
КорАяж Ірояь, .95 л. (17—31. X, 

1914) 

Кавалвсьіяі Ннколв, 95 ч (211— 

31. І, 1914)' 
«овбе» Йасвф, 35 0. (17-31. X, 

1314)' ™ • . 
Ктівлвввч Лгіж, 95 л. (17—31. X, 

1914) 

Бурнлпк Овфвц, 95 л. (1Г— 31. 

1,-1914)- ' 
ЛазаріК ТаПвско, 23 з. а. (32. II— 

3. III. 1915) 
.ІотйлькнЙ Михвідо, 95 п. (17— 

31. X, 1914) 
з^- 

Повіишш ШЦ (ролів І «рс,«„. щ , , 
ямліо ліілісалій, радон а Ваетооові ло>. їарво. 
ПІДУ Годимо, »-р«()Т»В) пмр ■ Торолд, Овт 
конала Хто лотробуо в! мною перошіс,ватвсі 
5роші віиипсі ва сйдівч Ирвс, : Віч*,,, ц. 
Посіву. Р. О. Во. 969, ТИсгоИ, О,*.. Ов^Гіаг.), 
.ГАЗД^Й'ЙГїоГб';., кісти. Прошу голоойтмп. ив а| 
Ьодч-оговіоп і ївсі Сії) Пошукую СВОТХ ЗНАЙОМИХ. ні>р4>бува»чиі в 
ІІ-інаді і АнерІЦІ зі Сільця 1)яліСЬ-.оги, повіт (V 
іа^ь Гиличяиа. Црошу агслв«?«» на » и к> пресу; 
^оЬп Неіко, 159 иеоіїе Зі . Тигопіо. Опі., Сипа- 
дь. / 1*3-46 

Пошукую свого тїтчаякка НИ«ОЛУ НОМАР- 
НЩЬНОГО,- п.л.пни. і ема Ільниші, неї. Турки, 
Ги. Мив ожило 26 літ. Хто Аі л ці. аная пби нін 
сан, замить гіопІіонягк на адрогу: ВахуМ їіпіскі. 
ПКіїв Науеп. і'а. 143-15 ората СТЕФДНА ЗАНЕВИЧА 
РОМАНОВД. Врят ніб Пав 
, ІІш. хто ви' ітро нні іЩгтШ 
\вш самі іів-ілить згплисяпюь до: 1»ту(п>«К*м- 
КЖШ 466, Квяіїш, &шк., Сивіла. 148 ІЩИНА, 

минім- уіічае.по 
кц, -Ласкаві агяли кухарка, інтглГґмітнл, 
ір-іі'іае, н осаду до їаряі) Лочан у гьвяніі-Ші- 
— ся слати на адрес V 
143-46 гллоші-ня ирооїть Ве.імнин виьнниі обріз, ВМИЙ «ІН»Ч« йиїВн г . 
Карпатах На сім аОралГ поичаїв як нації він<<..,< 
відивеять нобіду над Моснілпим. Ноштус лише г\> 
цін. Можна прислати стомпсаик. Пишіть еще иип, 
аа І. а М. Р , з* 5». м.гк. К, Нш~ УоЛ. N. V 

сь*4д«мі Уа|4Ти«ць ««мам мта * нгії КОЖДНн 

Ш Г. Ц|<а*м 

аим І Б Хниьа>і»яіг*< Вм«ч 

ів»ь*(»>£: т ' Вмачан* адіїв, иіа* Є,0 

- «іаии, мавікммааіа, >.4. 

Паши, ДВ Р4 3 кроле* • І 

г«нт|і а іаирмг 
0— 12 рана до: І). ВОКЬГСА. І ПОЛЯКІВ 

Го»свт« к * ю.. 

|«! її 

., N V РУСЬКИЙ ЛТЧНИЧИЙ ІНСТИТУТ. 
(СТІрокр*савс« хрвс>1яисьа«ггі аіаара). 
СЕКРЕТАРІ тш брлтств 

МО, ІДО 
Є ВСЯКІ 
І БРАТ- 
НЕ Н0- I тому коли. Ваше Братство чи Това- 
риство потребує народного або аме- 
риканського прапора, церковних хо- 
ругов, лект, відзнак, шалои або ин- , 
шах річна, то вверніть ся до нас а і Ми с самі фа- 
брикантами І 

тому у нас" ді.- . 
станете добру роботу, а Ма рІЯЛ ліпший І в 
ні як деияде. - ... . 
то до підходу, паради, чи на пНсніки І про- 
гульки або на инші урпчистости виступи- 
ти з своїми прапорами, відзнаками аентаяіи 

І р шапках. ; 

*« уяТлиио Ва« вонвх інфорнаці» і пиїлоао 8а( ««час наш 
каталооґ з взірцвин і ПОДХІО Вік докладну ціну. Не віднллддйіи 

І Ш,л«ші1».и вдрооу: І 

М(1дШАС0МРШ, ЇІІМІГІІГІІІЇІІІІИЇІІІІ відросте Ваш назад че 
стосованє наунсаоі 

ДЛЯ МУЩНН І ЖЕНЩИН БЕЗПЛАТНО о» т; Ча в . 

і! спроста 7 

маніцаві І мшиІТ Ч» 
аап« іоірідТ і ч> 
*. П Вас «Цр.Т Ч» І. 

ТртТ»*-Ін"/Л ,, «.д" 1 

ге а* аааіГраІта, «де 
«тараїтесі, мчооїча с«- 
До діади. вї. І наи)і> сом іі» 
ніаїт №*Ч| • ртлиіі аарі дід и г . 
„ПРАВДА ВОЛОС40". ' 
■>Г иаанви вдав а м- 

■•яисьвм ■ішНіИ 

Ся І а ага «ІаИми 

Д014 НМСЯ І ТІ.»... 
Прачаяа иіідіп іоц,- 4 $6 а - ЗОЛОТА о ГОДИНКА о 14 К ЩШЩ*) $6^° 
ГОЯЦ < 

аоасї* діррц: ліиивнви І ддрвпвле, перстень, дюннії, йраизоіегі з гаднимоа і иіиіятгрі, «р»' 

гармонігі*. ірїстик, зврка.іьц*. ніж, пасок. ні-нр«ту годинну (Іапортваїну). ркіінвч. МПЧТИ, 
' аІи.вІіТР*«У дьовт-вті-. Коді годинник і дарткв дЄр>чіиі Вам, ідоаядвіь 8»с, тодТ надів™ 

'--а ви моаодані. так на врв.аїть .вмру, . и- тт.ерна-о Вав. МдатЬя 29 пат. Що и. 
дв пп дадата «тсиїю, т* се, що иваИ 81-ЧА".. и. **г, іщл .яціц. '.ІМІЦІНИ, Е' ГМРАНТОВА|Нт М віт І — йаярва»по чи .н.інюс.о с! в «ротаг, ». 
«ого.мст лцеїи дараа, за иаддіатрю асего 28,им. ид Вварим НЩЩ ЩЩЩ- Т«"Г и«даІ «(Ілтшчи» гьдвниг від нас, і ш°гіїи!Ін*до аанвмтіа.- 
ия йііиі, І „дали» „ с.,й,,І ,«ІиЙііїМІ іУЯМт сарн*.) данцліаввее і е 
іаааатві* «44» І акоіи еасо ЗО .чиї, з» оаіаі) паеасадда празеитії 
дв ПТ9 додвтп .тсаао. та се. що нації 21-ЧАИ.. » КАР, ГШаі 
ЩтфШ мщсіш дарои, за иадматрю асего 28,ши. ид ВвирИИ І 
УсТ маиад«и* в навади шіагтаї иалврад. Аїраеуіта де нас тащ 

ЦМТЕБ СОММШЖ СОМРАМУ, КпіскегЬоскег В1а 8 ., Оер. 140, Рі№Аує„ ^УоЛДУ. 

.і Г і .Г... і і '" іі і .іі :г ' ні. ї ї " Ш ШМ . ! І Щ І ІіЗдЯ-в-» ОЙ НЕ ХОДИ ГРИЦЮ, 
ТА НА ВЕЧЕРНИЦЇ 
СЯ ННИЖКА НАДАЄ СЯ ВЛОВНІ 
ДЛЯ АМАТОРСЬКИХ ТЕАТРАЛЬ- 
НИХ ВИСТАВ. ДО ВІДОГРАНЯ ЛО- 
ТЛіНО ВСЕГО 8 ЖЕНЩИН І 7 
НУЩИН. - ЦІНА ЗА ПРИМ. »0 

-Шдіто ^0,1.»., 

-вУОВОВА'' 
83 СгалД 81.,: Іеиеу СНу, N. 1 і. і 1 прмиїта — 00. о«ла. — Пешіто 
ПО ЦІННИК КНИЖОК ДО ДРУШРИІ ..Соо- 
Н. НІ1ХЕТД, 
298 ЮшіМІп Я, ітіипіред, Нап. ВДННОКНЙ ПОГРЕБНИЙ 

в ІЕКЗЕУ ОТУ, N. 

ватові «о воло- І 
.«і. да трасі, І 

арвОатв Ван ,« 

ї."."Г.Г.Гі 45 Е. 7Й »., І ІІ09Г, №« ГОТ», N. ї. 

варааана, нарм- 
ч|, а.то-обІ.І, тааааі досіаим гареіі . 

Ч*»П». Цін. » иііааант »" Д* | ВиїЯГК зуби бвЛ бОДН. ВСЯИІ ДЄН- 

анде. На с. чанів а!дш*зт,а вечнал ае> , і 

сгааТпнні агактіа, а<« та«« т т»« і<« де | .исіичні роботи виьонус СО-ИДНЙ 1 

1 ««о* ИРР | ІЖКІв )т*т.$#т>гщтч*ь. > 
Т. ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ- 

131 Зиа.гх Зі. І поверх, а арт'-І О+Іо 
ПЧ -125 і«. еу АУ*. р. С СлйД М., 
3*Т"Ї СНу. N. Л. . ОГ.АаВЙО^ 

ЛІНА, ДЕНТИХТ щод»« до Є-ві го». оочорое. а в ке- 
ді.» до 2-оі ге», пополулив. 
Говорить ПО уираїкськи КІГівсІІІ вже вийшла з друп» дуже 

ВЕСЕЛА С411^ЕТА >8-0ХДТЯХ; 

0X1 НЕ ЛЮБИ ДВОХ! 

валвоое АетовіД їв, Вдхорівськхі. 

. С« ккнжка надав ,іі елоиіі дл. 
аавлторовшн театральна» виство. До 
оїдоарвне летрівнл.лсогв 4 *вищ»«в 
і 8 цуцінн, — Ціна 33 прим. 25 ЦИ, 
11 12 лрншрлакіи 52.25. 

Шліть заоовленн враз а еио«»- 
ТЛКІЮ *дк>':7' 

. ..В УЧНЮП-А'' 
83 СгачЦ ВІ,'. -Дегму СНу, N. !■: 
Щіа аи "^"тАї- 

школа да* ноаплетний нурс, ямам 
трвваЕ 4 тижні. Наун» в дінь їй* . 
нечі Г»араніу»в(0 «4сва«», 

кощт - ■ л'ч ЦіІмчІнваІ ЗсЬооІ о. . 

Еявітиі-г», 
1*7 Є. 4ЛМ1, ОИЬ. д. іТАДьог під И«5вокн 
І.-ЗШРНИК'СИЛЙ, 
^ІДОРОВЛЯ а— 

ДрупоарчІЇ в рідні* унрдІиоиНІ амаї, 
наваао» »аіі»*> з друну, Вашдеио да Кеда івчатв гараа 
2і іечч-еі ООЬР .Ж к * $6^